About Us

Dairy Client


 • dugaa-maataa duQa saMsqaa vaakaod
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • Ea`imakx imalkx A^ND fuxD pa`aosaosaIMga [MDsT/I QaaMdrfxL bau`.
 • maaoryaa duQa saMklana koMd` maayanar faTa QaaoMDovaaDI
 • roNauka duQa saMklana koMd` AaMbaoicaMcaaolaI
 • paaMDurMga sah duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. dovaDo
 • C~apataI duQa {tpaadkx saMsqaa baaoHaLI
 • maayaakka duQa saMklana koMd gaaorDvaaDI maao ( Aabaa 9730731921 ) ( naanaa 9850715586 )
 • iSavasmaRtaI duQa saMkxlana koMd` AaOMZI
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • basavaoSvar duQa vyaavasaaiyak sahkarI saMsqaa AmatavaaDI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • iSava To/Dsa- saaMgalaI
 • pafxullataa maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. idvaaNamaLa
 • Ea`Irama duQa DoArI GaaOTI
 • Ea`I ilaMganaaqa duQa vyaava.sah.saMsqaa kanaur bauaa
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • jaya sadgaur} duQa saMkxlana koMxd` Bauma
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • Qavalak`aMtaI duQa saMklana va iSatakrNa koMd` SaoLgaaMva.
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • Ea`I kRYNa duQa vyaava.sah.saMsqaa maaorovaaDI
 • pad\majaadovaI pa`taapaisaMh maaohItao paaTIla mahIlaa dUQa saMsqaa ipasaovaaDI
 • Ea`I kRYNa maihlaa duQa vyaava.sah.saMsqaa baamaNakIvaaDI
 • Shri Balram Dairy Burunjwadi
 • Ea`I Kaamada duQa vyaava.sah.saMsqaa saataorIvaaDI
 • EaIkRYNa sahkarI duQa {tpaa saMsQaa mayaa- maaohDI
 • Mmao. paaMDurMga kx`paa duQa saMklana kooMxd` {margaa
 • Ea`I isaQdoSvar duQa DoArI Aarga
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • pa`kaSa
 • EaI hnaumaana duQa saMklana koMd` kasaar iSaMrbao
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana va ivak`I kond`.kvazo iparana
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana va ivak`I kond`.kvazo iparana
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`Irama duQa saMklana koMd` paMZrpaur
 • EaI ibasalaisaQdoEvar duQa saMklana koMd` AcaknahLLI
 • kxaLBaOrva duQa saMkxlana koxd` kxMDarI.
 • basavaoEvar duQa saMklana kod` baaoraLo
 • kO. parSaurama duQa saMkxlana va SaItakrNa koMd` kxrmaaLa
 • raQaakxRYNa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` icaMcapauur Kau.
 • ka`MtaIisaMh duQa saMkalana koMd` vaaTofL
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` vaafLo
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. caLo
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. caLo
 • Ea`I gaNaoSa sah. dUQa vyaava. saMsqaa mayaa-. maMd`uxpa
 • Ea`I gaNaoSa sah. dUQa vyaava. saMsqaa mayaa-. maMd`uxpa
 • C~apataI duQa {tpaadkx sah.saMsqaa mayaa-.saaLuMKaovastaI
 • PÉ.UÉÆîèºÀ½î ªÀÄ.ºÁ.G.¸À.¸ÀA.¤.
 • Ea`I Hnaumaana sah duQa {tpaa.va vyaava.saMsqaa kaorogaaMva
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • isaQdaqa- caaOQarI dUQa DoArI naaMd`o
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • Ea`IgaNaoSa sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.maMd`upa
 • isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMd` AaQaMLgaava
 • saaonaarisaQd duQa saMkxlana koMd` AaQaMLgaava
 • paava-taI mahIlaa sah.duQa saMsqaa maalao
 • iSava
 • kxaomala maih. sah.duQa {tpaa.saMsqaa lavaTovastaI KaupasaMgaI
 • gdakdad
 • EaI isaQdnaaqa sah.duQa ]%pa saMsqaa mayaa-.varkTNao
 • jaya BagavataI duQa saaosaayaTI taavaKaoDa
 • EaI jao.ko.pavaar duQa saMklana koMd` gaaMQaInagar 9823898483
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • E`aIrama duQa saMklana KaasaapaurI
 • kxamaQaonau duQa {tpaadk sah saMsqaa ma. DaoNagaava
 • daimaNaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa sadaiSavanagar
 • maqaura duQa DoArI ikvaLa
 • iSavataoja duQa saMkxlana koMxd` baavacaI
 • Renukai Milk Dairy & Products
 • jaya sarsvataI AmaRta fxma- maaLovaaDI jaaMBauD
 • kipalaoEvar duQa saMkxlana koMd` KaDa-
 • kipalaoEvar duQa saMkxlana koMd` KaDa-
 • iSavaamaRta saMoTr maanao vastaI
 • samaqa- duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` maanaogaava 9822852284
 • samaqa- duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` maanaogaava 9822852284
 • roNauka duQa saMklana koMd` paT.kuraolaI
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • AmlaoSvar sah duQa {tpaa. saMsqaa AMBaaoL
 • AmlaoSvar sah duQa {tpaa. saMsqaa AMBaaoL
 • maaLI DoArI ramaapaUr
 • Hari Om Dairy
 • laaoknaotao rajaaramabaapau paaTIla duQa ivaBaaga eotavaDo Kaud-
 • laaoknaotao rajaaramabaapau paaTIla duQa ivaBaaga eotavaDo Kaud-
 • klyaaNaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa Aapatagaava
 • hnaumaana sah duQa saMsqaa mayaa- paaMgarI
 • AadSa- ma sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. SaaKaa naM 2 Akxaolaa
 • AadSa- ma sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. SaaKaa naM 2 Akxaolaa
 • AnauYka duQa sakxlana koxd` jaaoitabaacaI vaaDI
 • AnauYka duQa sakxlana koxd` jaaoitabaacaI vaaDI
 • janasaovaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. duMDgao
 • idgaMbar baaoraDo SaotakxrI duQa saMsqaa SaogaaMva
 • nardokr duQa saMklana kod` naoimanaaqanagar maalagaava
 • nardokr duQa saMklana kod` naoimanaaqanagar maalagaava
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • AXataa duQa saMklana koMd` jaamaKaoD
 • EaI hnaumaana sah duQa saMsqaa maalaovaaDI
 • iSavaamaRta saMoTr maanao vastaI
 • Shiv Traders Sangli
 • C~apataI duQa saMkxlana koMd` paTvaQa-na kxuraolaI
 • AMibaka duQa vyava. saMsqaa {madI
 • AXataa duQa saMklana koMd` jaamaKaoD
 • Ea`I BaOrvanaaqa duQa saMkxlana koMxd` icaKalaI
 • dugQaoEvar duQa saMklana maoMZapaur
 • Ea`IkRYNa dUQa sahkarI saMsqaa mayaa-idta GaaTa ipaMparI taa.AaYTI ija. baID
 • caMd`saona sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.vasaMtagaD
 • SaItalaa DoArI baarD
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • BaUimapau~a DoArI icaKalaI
 • vaatsalya DoArI yavatamaaL
 • navatar}Na duQa saMkxlana koMd` taolagaava
 • paaMDurMga duQa saMkalana koMd` paacCapaur
 • inaLkMxToSvar duQa saMkxlana va iSatakrNa koMd` baavaI
 • inaLkMxToSvar duQa saMkxlana va iSatakrNa koMd` baavaI
 • saaqa-kx duQa saMkxlana kxMod` Bauma
 • Ea`I dtta dUQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa-.vaDjaa[-nagar
 • vasaMta sah duQa vyaava saMsqaa yaoDoinapaaNaI
 • gajaanana duQa {tpaa.sah. saao. laI.vanavaasamaacaI
 • janataa duQa saMkxlana kxoMd`
 • saaiva~aIbaa[- fulao maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. vaMagaI naM 4
 • Ea`I saMta baaLumaamaa duQa saMklana koM d` paoz
 • iSavaSaMkr duQa saMklana koMMd` dovaapaur
 • hnaumaana duQa saMkxlana baagaovaaDI
 • Qavalaka`MtaI duQa saMklana va iSata krNa koMd `SaoLgaaMva
 • gaaorsa DoArI
 • SaotakrI duQa saMklana koMd` ToMBaU
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • kamaQaonau sah. duQa saMsqaa mayaa-.raMjanagaava maiSad
 • iBamaaSaMkxr sahkarI duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. vaaDa
 • jaya hnauumaana duQa saMkxlana kxoMd` raohkxla
 • AMibaka duQa vyava. saMsqaa {madI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • RREa`I BaOrvanaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa laaohsar
 • RREa`I BaOrvanaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa laaohsar
 • iBamaaSaMkr sah.duQa {tpaa.saMsqaa vaaDa
 • caOtanya kanaIfnaaqa duQa {tpaadk saMsqaa ZvaLovaaDI
 • ?????? ???????? ??? ??????? ?????? ????????
 • paaMDurMga DoArI QaanaaorI
 • Ea`I SaItalaa DoArI Baaokr
 • caOtanya kainafnaaqa duQa {tpaadk saMsqaa ZvaLovaaDI
 • caOtanya kainafnaaqa duQa {tpaadk saMsqaa ZvaLovaaDI
 • * iSavakR]paa duQa saMk]lana k]oMd` jarMDI
 • PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • pauNaa- imalkx A^ND A^ga`ao pa`aoDkTsa baaorgaava baajaar AaDgaava icaMcaaolaI fxaTa
 • jaaoit-ilaMga sah.duQa ]%pa.saMsqaa mayaa- AaNao
 • gajaanana duQa {tpaa.sah. saao. laI.vanavaasamaacaI
 • PÉ.UÉÆ®èºÀ½î ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • maa{]laI duQa saMklana koMd` r}[-
 • QîĺÉƼÀ° ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • basavaoSvar duQa vyaavasaaiyak sahkarI saMsqaa AmatavaaDI
 • E`aI kanaIfnaaqa duQa saMklana koMd` {LUpa.
 • E`aI kanaIfnaaqa duQa saMklana koMd` {LUpa.
 • ibak`mapaur dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita ila0
 • EaI narisaMh sahkarI duQa {%paadk saMsqaa mayaa-.KaTava
 • saa[- AaQaar duQa saMklana koMd`
 • AmaUla dUQa taaMbaaoLo
 • RE`aQda duQa saMklana koMd` yaoNaogaur
 • Qavalak`aMtaI duQa saMklana va iSatakrNa koMd` : SaoLgaaMva.
 • EaI.mahadova dUQa vyaava saMsqaa mayaa-.baaolaaolaI
 • svarajya duQa saMkxlana koMxd` javaLa
 • janaa[ duQa saMk lana va SaItakrNa koMd` ekM aoDI (laao)
 • Ea`I kRYNa maihlaa duQa vyaava.sah.saMsqaa maaorovaaDI
 • yaaoigataa DoArI fama-
 • yaaoigataa DoArI fama-
 • maajaI saOinakx dugQa vyavasaaya sahkxarI saMsqaa [nagaaoMda
 • AMUL SURYAKSHA MILK CHILLING PLANT
 • iSava
 • maLaolaI sah.duQa {tpaa. saMsqaa mayaa- maLaolaI
 • jaya gaNaoSa duQa saMklana koMd` caaMd`vaD
 • yaSa duQa saMklana koMd` vaaDIkuraolaI maao 7588504135
 • saaonaa[- duQa iSatakxrNa saMsqaa kxamataI
 • iSava T/oDsa-
 • inamagauL
 • iSava svarajya duQa saMkxlana koMxd` eO.baud`Ukx
 • rajauroSvar duQa vyaavasaaiyak sahkarI saMsqaa
 • maaoryaa DoArI ibalaIMga fxma- saavaLvaaDI
 • ryata sah duQa {tpaa. saMsqaa maa. icaKalahaoL
 • jaya BavaanaI sah.dUQa vyaava saMsqaa mayaa-.dttavaaD
 • i~amautaI- sahk arI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. isaQdovaaDI 9764310040
 • jagadMbaa sah.duQa saMsqaa mayaa-. kugaaMva
 • saaonaihra duQa {tpaadk saoMTr kDogaava
 • kO. SaMkrrava ra.doSamauKa duQa {tpaa.sah.saMsqaa.mayaa- baarD
 • Dharmpur Dakhili Dugdh Utpadak Sahyog Samiti
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • ASaaok paaTIla DoArI
 • iSava T/oDsa- saaMgalaI
 • jaya BavaanaI duQa saMsqaa saaorDI
 • &aanaoSvar maa{laI duQa saMsqaa
 • saa[-d<a imalkx Aa^D imalkx pa`aoD\@Tsa TakxLI(A)
 • jaya hnaumaana duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa BaaoLo vastaI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • C~apataI duQa saMsqaa mayaa-. KaoDBaaLvaLI
 • sssd
 • C~apataI duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. KaoDBaaLvaNaI
 • baaMda paMcak`aoSaI sahkarI
 • Ea`Irama duQa DoArI GaaOTI
 • QavalakxaMtaI duQa saMsqaa mayaa- SaoLgaava
 • saMgamaoSvar duQa saMkxlana kxMod` naaganaur ipa. e
 • saa[- duQa saMklana koMd` QaamaaoDo
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`I paaMDurMga duQa saMkxlana koMd` AjaaotaI
 • saa[-naMMd duQa DoArI kur}kvaaDo
 • inayaao AmaRta maihlaa duQa saMklana koMd` raMgaaoLI
 • AaidSa@taI duuuuuuQa saMkxlana koxMd` maaorgaava doiSaMga
 • iSava
 • iSava
 • basavaoEvar duQa saMklana kod` baaoraLo
 • maayaakka duQa saklana koMd` maapaTomaLa
 • saMjaya (maamaa) sah duQa {tpaa. saMsqaa imaskIna vastaI (imaTkxlavaaDI)7517845555
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • kurLpaxsava- saovaa saaosaayaTI ila kurLpa³duQa ivaBaaga´
 • mahL duQa saMklana
 • mahL duQa saMklana
 • kaLaobaa sah duMQa saMsqaa maya-dIta vagadrI
 • Ea`I. hnaUmaana duQa {tpaadk saMsqaa iSavaajaInagar kxata`aL
 • isadQanaaqa duQa saMklana icaMcaNaI
 • rtnap`aBaadovaI maihlaa yaoLIva
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • saMta baaLumaamaa maihlaa sah.duQa saMsqaa mayaa- paaqauDI-
 • saMta baaLumaamaa maihlaa sah.duQa saMsqaa mayaa- paaqauDI-
 • Mmaa{laI duQa saMklana koMd` {cagaava
 • Ea``I mahalaXmaI duQa {tpaa.sah.saMGa navaI [MgaLI
 • saMta &aanaoSvar sah. duQa saMsqaa ma. cavhaNavaaDI
 • jaaotaI-baa duQa saMkxlana koMd` paaMZrovaaDI
 • AadSa- ma. sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. Akxaolaa
 • Ainakota duQa {tpaadk saMklana laaohgaava
 • Ea`IkRxYNaa duQa saMklana koMd` salagaro
 • Basaveshwar Dudh Dairy Khajgunhatti
 • iksaana sah duQa saMsQaa kasaogaava
 • Qavalasaagar sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.GaaosarvaaD
 • AadSa- duQa saMklana koMd` rovanaaL
 • AadSa- duQa saMklana koMd` rovanaaL
 • AadSa- ma. sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. Akxaolaa
 • iksaana sah duQa saMsQaa kasaogaava
 • icaMtaamaNaI duQa saMkxlana daMDogaava
 • margaDo dUQa saMklana saMsqaa
 • jaya\BavaanaI duuQa saMklana koMd` BavaanaInagar
 • pa`SaaMtarava paircaark sah duQa saMsqaa itasaMgaI
 • Aasara DoArI Daonagaava
 • kRxYNakxmaL imalk A^nD imalk pa`a^DkTsa kxrmaaLa
 • dovaaMSa iMmalk va iMmalk pa`aoDkTsa
 • SaotakrI duQa saMsqaa taDvaLo
 • iksaana duQa {tpaadk sah.saMsqaa mayaa-.icaKalahaoL
 • SaotakrI DoArI fama- kasaariSarMbao
 • ivarBaMd` duQa saMklana kod` yaoDUr
 • AaoMkxar duQa vyaa. sah. saMsqaa mayaa-. kxodarvaaDI
 • svaa.sao.Da^.kR.BaI.AM~aaoLIkxr sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.AM~aaoLI
 • mayaur duQa sakMlana koMd` maaorgaMava
 • EaI dtta duQa saMkalana koMd` itappaohLLI
 • Aidtyaa imalk fama- maaorigarI
 • pad\maavataI maihlaa sah. duQa saMsqaa jaOnavaaDI
 • Ea`I kRYNa duQa vyaava.sah.saMsqaa baamaNakIvaaDI
 • dtta duQa {tpaadk saMsqaa hNamaMta gaava
 • kOlaasa sah. duQa {tpaa. saMsqaa AaOrMgapaur
 • saahIla dUQa saMklana koMd` iba{}r
 • saMga`amaisaMh dUQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.ipasaovaaDI
 • EaI laXmaI maihlaa sah duQa saMsqaa saur]la
 • isaQdnaaqa duQa saMklana koMd` SaoDgaovaaDI
 • E`aI kxRYNaa duQa saMkxlana koMxd` kxRYNaapaur
 • saa[- kRpaa duQa saMkxlana koMd` banaovaaDI
 • yaSaaoQaara duQa saMkxlana koxMd` jaaoMQaLiKaMDI
 • mahakalaI maihlaa duQa sMasqaa mayaa- ba`amhaNavaaDa
 • Ea`I Hnaumaana sah duQa {tpaa.va vyaava.saMsqaa kaorogaaMva
 • jaaoitaila-Mga duQa saMklana koMd` icaMcaNaI
 • saaohma duQa saMklana koMd` paLsaavaDo
 • vasaMta sava- saovaa sah. saaosaayaTI dugQaivaBaaga mHOsaaL
 • iSavaamat duQa ]%padk saMsqaa mayaa- doSamauKvastI
 • gaNaoSa sah.duQa saMsqaa mayaa-. ibaTrgaava
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabagaI-
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabagaI-
 • gauuur]dovadtta sahkarI duQa saMsqaa KaDkI bau
 • gaur}dtta duQa saMsqaa itasaMgaI
 • roNaukamaataa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` dovazaNa
 • roNaukamaataa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` dovazaNa
 • svaa.saO.kO. ANNaasaaO paTIla duQa ]%padk saMsQaa iSaraoL
 • SaMBau mahadova duQa saMkxlaNa koMxd` taaoMDaolaI
 • AaMQaaro paaTIla imalk DoArI
 • Andhare Patil Milk &Milk Pro.Pvt Ltd
 • KaMDorayaa sahkxarI duQa saMsqaa mayaa-. kxarI
 • Ea`I iva$la duQa saMklana koMxd` taaoMDlao
 • i~amaRtaI sah duQa vyaava saMsqaa r}MBaaoDI (paulaacaIvaaDI)
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • BaOrva dUQa saMsqaa Aasaulao-
 • Aditya Milk Dairy Kesti
 • Aditya Milk Dairy Kesti
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • EaIrama sah duQa {tpaadk saMsqaa.saaDo
 • EaIrama sah duQa {tpaadk saMsqaa.saaDo
 • ramaoSvar imalk Aa^MD imalk pa`a^D@T
 • saarMgapaur pauvaI- dugQa {0 sahyaaoga saimaita ila0
 • kO. dgaDu (dada) imaTkla duQa saMklana va iSatakrna koMd` imaTklavaaDI
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabaMgaI-
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabaMgaI-
 • saarMgapaur pauvaI- dugQa {0 sahyaaoga saimaita ila0
 • roNaukxamaataa duQa{tpaadk sah. saMsqaa mayaa-.kxaotauL
 • jaya\BavaanaI duuQa saMklana koMd` BavaanaInagar
 • duQa saMklana koMd` GaanavaD
 • ramaoSvar imalk A^nD imalk pa`a^D@T
 • rama duQa saMklana dhyaarI
 • roNauka duQa saMklana koMd` AaMbaoicaMcaaolaI
 • basavaoSvar duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.AmataRvaaDI
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • saaiva~aI maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. vaMagaI naM 4
 • basavaoEvar duQa saMklana koMd` (baaoraLo) vaDdogaava
 • $$$Dwarka Dairy $$$
 • isaQdnaaqa duQa saMsqaa hajaapaur
 • isaQdnaaqa duQa saMsqaa hajaapaur
 • maaLI DoArI
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • Shri Krushna Dudh Dairy Akola
 • Ea`I ku`YNa duQa DoArI Aakaolaa
 • £À£À£À£À£À£À£À£À£À
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iSavaaMjalaI dugQaalaya
 • ddd
 • rajaivar duQa saMkxlana koMxd` {pavaLo
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • maa{]laI maihlaa duQa saMklana koMd` kxapaurvaaDI
 • paRqvaIraja paSauKaadya ivak`I koMd` A^MD DoArI imalk idMGacaI
 • Ea`I dtta kRpaa duQa saMklana koMd` baavaI
 • ABaya duQa saMkxlana koMxd` ihvataD
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd` {madI
 • saa[-rama dUQa {tpaa saMsqaa mayaa- navao vaDgaava
 • maa{]laI maihlaa sah duQa saMsqaa taabaMvao (dMDBaaga)
 • p`gatI sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-.icaMcaNao
 • AgastaIPYaI duQa saM.ko.Dubaoro
 • AgastaIPYaI duQa saM.ko.Dubaoro
 • p`gatI sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-.icaMcaNao
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` paaDLI
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` paaDLI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`Irama duQa saMkxlana koxd` kxoma
 • EaIrama duQa saMkalana koMd` baaohaLI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`IgaNaoSa duQa saMkxlana koxMd` taarapaur
 • maar}taI Baa{} laaMDgao sah duQa vyaava ssaMqaa kLMba
 • maar}taI Baa{} laaMDgao sah duQa vyaava ssaMqaa kLMba
 • k`xaMtaI dUQa saMkxlana koMxd` baaorgaava
 • pairvaar duQa saMklana koMd` baho
 • MBaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` maaolao
 • saagar duQa saMklana va iSatakrNa koMd` KaasaapaurI
 • isaQdnaaqa duQa U{tpaa. sah. saMsqaa mayaa- {marD
 • isannar taalauka duQa saMGa saMcailata duuQa saMklana koxMd
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • iSava
 • MBaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` maaolao
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`I. mahalaXmaI duQa saMkalana koMd` ArLIhTTI
 • E`aIrama maihlaa sahkxarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saaMgavaI naM.2
 • E`aIrama maihlaa sahkxarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saaMgavaI naM.2
 • ivaSvajaIta duQa saMkxlana koMd` dovaLalaI
 • ivak asaraja dUQa saMklana koMd` taaMbaaoLo
 • mahar]d` sah duQa {tpaa saMsqaa gavaLI iSavara
 • ramaoSvar imalk A^nD imalk pa`a^D@T malavaDI
 • jaaoitabaa duQa saMklana koMd` taabaMvao
 • EaI ibasalaisaQdoEvar duQa sa. koM. AcaknahLLI
 • pava-tI duQa DoArI
 • gaMgaasaagar duQa saMkxlana koMxd` cauMba
 • E`aI ivazzla duQa Autpaadk sahkarI saMsqaa laaoNaMd maaoihtao vastaI
 • ivaSvajaIta duQa saMkxlana koMd` dovaLalaI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • isadQaoSvar duQa saMsqaa Akaolao
 • kxO.SaaMtaabaa[- saavaMta sah. duQa saMsqaa
 • ibaraobaa sahkarI duQa {tpaadk va paurvaza saMsqaa mayaa-. baoLMk I
 • rozro QarNa sah. duQa ]%padk saaosaa. mayaa-.rozro QarNa
 • dMDnaaqa duQa DoArI KariSaMga
 • iSava
 • ibak`mapaur dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita ila0
 • EaI saa[- sah.duQa vya. saMsqaa mayaa-.kDgaava
 • EaI saa[- sah.duQa vya. saMsqaa mayaa-.kDgaava
 • iSavaa DoArI kuRr]Mda
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. BaaogaaolaI
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaa saMsqaa maayaa- BaaogaaolaI
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. BaaogaaolaI
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaa saMsqaa maayaa- BaaogaaolaI
 • f
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd` paaMZrovaaDI
 • isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMxd` idGaMcaI
 • mahalaXmaI dugQaalaya QarNagauttaI
 • naMidNaI dovaI maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. kxdmavaaDI
 • SaotakrI duQa saMsqaa taDvaLo
 • paavataI duQa DoArI
 • gaaokuL duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa koma
 • Ea`Idtta sah. duQa saMsqaa mayaa-. {Mbargao
 • Ea`Idtta sah. duQa saMsqaa mayaa-. {Mbargao
 • ivak asaraja dUQa saMklana koMd` taaMbaaoLo
 • sauya-pa`kxaSa dUQa saMkxlana koMxd` erMDaolaI
 • sauya-pa`kxaSa dUQa saMkxlana koMxd` erMDaolaI
 • inalalaXmaI sahkarI duQa saMkxlana koMxd` mayaa. BaMDarkxvazo
 • f
 • pava-tI duQa DoArI
 • svaa.saO.kO. ANNaasaaO paTIla duQa ]%padk saMsQaa iSaraoL
 • Ea`I.ba`mhnaaqa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.maalao
 • BaOrvanaaqa duQa saMsqaa saaonaarI
 • RraokDInaaqa sah duQa sMasqaa ivargaava
 • kaLmmaadovaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-. {cata
 • dfdfd
 • EaIkRYNa duQa saMklana koMd` naaMdNaI maao.9011598872
 • iSavaamat duQa ]%padk saMsqaa mayaa- doSamauKvastI
 • EaIkRYNa duQa saMklana koMd` naaMdNaI maao.9011598872
 • AihlyaadovaI duQa saMsqaa mayaa-. paaqarI
 • E`aI naRisaMh sarsvataI maihlaa sahkarI duQa saMsqaa dttavaaD
 • hYa- duQa saMkxlana koMd` Akxaolao
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` isaQdovaaDI
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • Ea`Inaaqa duQa saMkxalana koMxd` jaavalaI
 • naMda[- imalkx AM^nD imalkx pa`aoDvaTsa
 • mahatmaa gaa. du.vya.sa.saM.ma.hMxgargaa
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. BaaogaaolaI
 • jaya hnaumaana duQa saMkxlana koxd` mallaovaaDI
 • Ea`I Hnaumaana sah duQa {tpaa.va vyaava.saMsqaa kaorogaaMva
 • iSavarajao duQa saMkxlana koMd` vaalha
 • saa[- sah duQa saMsqaa gaaMQaoila
 • AgastaI sah duQa {tpaa saMsqaa paanasarvaaDI
 • dairy na
 • isaQdnaaqa duQa saMk lana koM d`. isaQdovaaDI. maao: 9764310040
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana kond` isaQdovaaDI
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana kond` isaQdovaaDI
 • jaya bajarMga duQa sah AaMtarvaalaI KaaMDI
 • inaLkMzoSvar sah.duQa saMsqaa iSadvaD
 • inaLkMzoSvar sah.duQa saMsqaa iSadvaD
 • iSavap`saad duQa DoArI QauLgaMava
 • saahIla dUQa saMklana koMd` iba{}r
 • AihlyaadovaI duQa saMsqaa mayaa-. paaqarI
 • Ea`IKaamada duQa vyaava.sah.saMsqaa saataorIvaaDI
 • kRxYNaamaa[- duQa saMklana koMd` faNa-ovaaDI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`Irama DoArI AamaDI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • vyMakToSa duQa saMkalana koMd` navalagaava
 • AMQaaro paaTIla imalk DoArI
 • AMQaaro paaTIla imalk DoArI
 • k`xaMtaI dUQa saMkxlana koMxd` baaorgaava
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana kond` isaQdovaaDI
 • AnnapaUNaa- maihlaa dUQa saMsqaa mayaa-idta narvaaD
 • Ea`I laXmaI dUQa DoArI janavaaD
 • Ea`I laXmaI dUQa DoArI janavaaD
 • kxamaQaonau sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. Akxaolao
 • [SvarI duQa saMklana koMd saaDosaaMgavaI
 • Ea`I svaamaI samaqa- sah.duQa vyaava saMsqaa ma.taugaava
 • laXmaI kYaI ivakasa kMpanaI pa`ao kao ila.
 • basavaoSvar imalk saplaayasa-
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` [sar]pa
 • Ea`Irama DoArI AamaDI
 • dtta saagar sah duQa saMsqaa malakxapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • baalaajaI dUuuuQa saMk]lana k]ooodR ibarnaaL
 • E`aI svaamaI samaqa- sah. duQa vyaava saMsqaa ma. taugaava
 • Ea`I svaamaI samaqa- sah. duQa vyaava saMsqaa ma. taugaava
 • sadgaur] duQa saMsqaa mayaa- AavaMDI
 • Ea`Idtta sah. duQa saMsqaa mayaa-. {Mbargao
 • QavalaisaMh maaoihtao paaTIla sah.duQa saMsqaa mayaa-. kxaOTaLI
 • QavalaisaMh maaoihtao paaTIla sah.duQa saMsqaa mayaa-. kxaOTaLI
 • saMGa koMd` saavaMtavaaDI
 • svaa.saO.kO. AaNNaasaaO paaTIla duQa {tpaadk saMsQaa iSaraoL
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo–maaorovaaDI
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo–maaorovaaDI
 • saMGa koMd` saavaMtavaaDI
 • Mmaa{laI duQa saMklana koMd` {cagaava
 • Aa
 • Aa
 • C~apataI duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. KaoDBaaLvaNaI
 • saaMvataa maaLI sah.duQa {tpaadk saMsqaa maayaa- gauLsaDI (jaaLovastaI)
 • sdsad
 • maaoro duQa saMklana koMd` BaaoLovaaDI
 • Rajvardhan Dudh Vyavsayik Sah.Santha
 • SaMBaurajao dugQaalaya AagaLgaava
 • SaMBaurajao dugQaalaya AagaLgaava
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • kainafnaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa mayaa- maaladaD
 • E`aI iSatalaa DoArI baarD
 • Ea`I rovaNaisaQd duQa saMkalana koMd` icaMcaNaI
 • Ea`I saMta saavataa maaLI duQa saMkxlana koMxd` baaorgaava
 • Ea`I dtta duQa saMklana koMd` yaotagaaMva
 • Ea`I dtta duQa saMklana koMd` yaotagaaMva
 • &aanaoSvar duQa saMkalana koMd` saavargaava
 • &aanaoSvar duQa saMkalana koMd` saavargaava
 • EaI isadQanaaqa duQa saMkalana koMd` jaunaaonaI
 • EaI isadQanaaqa duQa saMkalana koMd` jaunaaonaI
 • satyaijata doSamauKa duQa saMklana koMd` bahadurvaaDI
 • laXmaI kYaI ivakasa kMpanaI pa`ao kao ila.
 • EaI kRYaI duQa saMklana koMd` kRYaInagar
 • SaMBaurajao dugQaalaya AagaLgaava
 • EaI kRxYNa duQa sakMlana koMd` kxaLmavaaDI
 • jaya jyaaoita-laIMga dugQa vyaava. sah. saMsqaa mayaa-. kxdmavaaDI
 • jaya jyaaoita-laIMga dugQa vyaava. sah. saMsqaa mayaa-. kxdmavaaDI
 • jaya jyaaoita-laIMga dugQa vyaava. sah. saMsqaa mayaa-. kxdmavaaDI
 • raokxDaobaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. KarsaaoLI
 • jaya BavaanaI duQa saMkxlana koMd` laaoTovaaDI
 • jaya BavaanaI duQa saMkxlana koMd` laaoTovaaDI
 • jagadMba duQa {tpaadkx sahkxarI saMsqaa mayaa-.Aavao
 • jagadMba duQa {tpaadkx sahkxarI saMsqaa mayaa-.Aavao
 • mahatmaa fulao duQa saMklana koMd`
 • mahatmaa fulao duQa saMklana koMd`
 • Ea`I.mahalaXmaI dUQa DoArI maaNagaaMvavaaDI
 • ema ko DoArI
 • Ea`I kRxYNaa duQa saMsqaa
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • ivazzla duQa saMklana koMd kasaogaava
 • ivazzla duQa saMklana koMd kasaogaava
 • ibajasaanaI duQa saMsqaa ipaMparalaa
 • PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • E`aIrama sah. EaI. baa . baM.vastaI saMsqaa naMdoSvar
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ
 • vaodanaSa DoArI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • EaI svaamaI sama-qa duQa saMklana koMd`
 • saaXaI duQa saMklana koMd` salagar ba`U
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • ¨É¼ÀÆîgÀÄ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¸À.¸ÀA.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • iSava
 • Aidtyaa imalk fama- maaorigarI
 • maaoroSvar duQa saklana maaorgaava
 • laXmaI duQa saMsqaa mayaa-. baoLuMDgaI
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • ivaho sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa- ivaho
 • laXmaI duQa saMklana kond` DaoMgargaava
 • maalapaur Qavala duQa
 • SaMBaurajao duQa saMkxlana koMxd` do{]Lgaava
 • Aaoma saa[- imalkx saoMTr paonnaur
 • hnaumaana sahkarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-.vanavaasamaacaI
 • maalapaur Qavala duQa
 • jayaisaMh maaohItao paaTIla sah.duQa {%paa saMsqaa [MgaLonagar kdmavaaDI
 • EaIrama duQa saMklana koMd` KaDI-
 • Ea`I kRYNa duQa saMsqaa maaorovaaDI
 • Ea`I ilaMganaaqa duQasaMsqaa kanaur bauaa
 • paava-taI duQa DoArI
 • QavalaisaMh maaoihtao paaTIla sah.duQa saMsqaa mayaa-. kxaOTaLI
 • gaur}kxRpaa duQa saMkxlana kxoMd` haoLo AjaaotaI
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadkx sah. saMsqaa BaaopasaovaaDI
 • naa[-kbaa duQa DoArI iSaMdovaaDI
 • rajaaramabaapaU duQa saMklana koMd` ksabao iDga`ja
 • AgastaI AmaRta sah duQa {tpaa saMsqaa saugaava bau
 • basavaoSvar imalk saplaayasa-
 • naMdIbasavaoSvar duQa saMklana koMd` haonamaugaI-
 • Ea`I kRYNa duQasaMsqaa baamaNakIvaaDI
 • saa[-naaqa sah duQa saMsqaa ipaMpaLgaava inapaanaI
 • SaotakrI DoArI fama- kasaariSarMbao
 • hghdfgh
 • hghdfgh
 • gaaosavaQa-na sah duQa saMsQaa icattaoipaMpaLgaava
 • PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • hghdfgh
 • PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • SaotakrI DoArI fama- kasaariSarMbao
 • saa[naaqa sah duQa saMsqaa ipaMpaLgaaMva inapaaNaI
 • jaya EaI rama duQa saMkxlana koxMd` {Lupa
 • inalalaXmaI sahkarI duQa saMkxlana koMxd` mayaa. BaMDarkxvazo
 • BaMDarkvazo
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • UTTERLY MILK DAIRY SERVICES PVT LTD
 • iSava rtna maihlaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. taurMbao
 • EaI gaNaoSa sah.duQa {tpaa.saMsqaa saupalaI paLSaI
 • sarsvataI duQa {tpaadk sahkarI saaosaayaTI kuMBaarKaoDa
 • EaI gaaopaL kRYNa sah. ]%padk saMsqaa SaoTfLo
 • f
 • PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • DaoMgara[- duQa saoMTr Gaaogaava fDtaro DoArI kDopaur
 • saa[-naaqa DoArI
 • EaI isadQanaaqa duQa saMkalana koMd` jaunaaonaI
 • mahalaXmaI duQa {tpaadkx koMxd` jaanaravaaDI
 • laXmaI kYaI ivakasa kMpanaI pa`ao kao ila.
 • Shree Mahalaxmi Dudh Dairy New Yadur
 • saMta yaadvabaabaa sah. duQa {tpaadk saMsqaa
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • saMta yaadva baabaa sah dUQa {tpaadk saMsQaa mayaa baaLovaaDI
 • janasaovaa sah.dUQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.baanagao
 • KaMDorayaa duQa saMsqaa mayaa-. kxarI
 • KaMDorayaa duQa saMsqaa kxarI
 • EaIrama duQa saMklana
 • Ea`I saa[- duQa saMklana koMd` karMdvaaDI
 • ugaur]dtta sah. duQa saMklana kod` itasaMgaI
 • gaur]dtta sah. duQa saMklana kod` itasaMgaI
 • Aaoma Ea`IgaNaoSa duQa SaItakrNa koMd` raohkla
 • Ea`I Kaamada duQasaMsqaa saataorIvaaDI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • janataa duQa DoArI saO. TakLI
 • saa[-kRpaa DoArI kuMxBaarI
 • iSava
 • vaOBavaraja duQa saMklana koMd` BavaanaInagar rajaurI
 • vaOBavaraja duQa saM.koMd` BavaanaInagar
 • hnaumaana duQa vyaa. sah. saMsqaa mayaa-. faoMDiSarsa
 • AgastaI dUQa AkaolaO
 • AgastaI dUQa AkaolaO
 • pavana DorI
 • jaaoitaila-Mga maihlaa sah duQa saMsQaa rozro QarNa
 • Ea`Irama duQa saMkxlana koMd` kxrgaNaI
 • Ea`I kRYNa duQasaMsqaa maaorovaaDI
 • ibaraobaa duQa saMklaNa koMd`
 • ibaraobaa duQa saMklaNa koMd`
 • laaokrajaa duQa saMsqaa saaonyaaL
 • laXmaI kRxYaI ivakxasa kMxpanaI pa`ao kxao ila.
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • DaoMgara[- duQa soaMTr Gaaogaava fDtaro DoArI kDopaur
 • janataa duQa DoArI saO. TakLI
 • hirkRRYNa duQa saMklana koMd` ramaapaur
 • vaIr maihlaa sah.dUQa saMsqaa mayaa-.kuMxBaaoja
 • E`aI tauLjaaBavaanaI duQa DoArI
 • MOOiEarama sah. duuQa {tpaadk saMsqaa imazsaagaro
 • yaSaaoQana duQa koMd` mhOsaaL
 • maa{laI duQa saMklana koMd` sauDI-
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • jaya BavaanaI dUQa saMsqaa italyaaL
 • Ea`I kRYNa maihlaa duQasaMsqaa baamaNakIvaaDI
 • rama kRYNa hir duQa saMklana koMd` ramaapaur
 • rama kRYNa hir duQa saMklana koMd` ramaapaur
 • pafxullataa maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. idvaaNamaLa
 • dytjdyk
 • paaMDurMga duQa saMklana koMd` paacCapaur
 • iSava
 • f
 • f
 • saa[kRpaa duQa {tpaadna saMsqaa maoDiSagaI
 • QanaEa`I duQa {tpaa. vyaava sahkxarI saMsqaa mayaa- kxaLovastaI ivaJaaorI
 • vard laXmaI duQa DoArI gaNaoSavaaDI
 • laXmI duQa DoArI inamagauL
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • gaaorsa duQa {tpaadk sah saMsqaa naaMdagaaomauKa
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iSavataara duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` baoMDiSagao
 • EaI.gaNaoSa sah.duQa vyaava.saMsqaa mayaa-.
 • samaqa- sah. duQa {tpaa.saMsqaa BaMDarkxvazo
 • samaqa- sah. duQa {tpaa.saMsqaa BaMDarkxvazo
 • inalalaXmaI sa.du.saM mayaa BaMDarkvaTo
 • ivaGnahtaa- duQa saMklana koMd paalaI
 • Ea`I ilaMganaaqa duQasaMsqaa kanaur bauaa
 • Ea`I ilaMganaaqa duQasaMsqaa kanaur bauaa
 • BagavataI duQa saMklana koMd` paaqaruD
 • saaqa-k DoArI KaDa-
 • AgastaI dUQa AkaolaO
 • lailataa paRmaaod paaTIla
 • sama`aT dugQa saMkxlana kxMod` banaaLI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • fjfjfjf
 • jakxaobaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. paaqarI
 • duQa saMkxlana koMxd` eklaasapaur
 • paaTIla imalkx saplaayasa- iBalavaDI
 • ivanaayak kaoro duQa saMklana ko nd` baoLkI
 • jaaoita-laIMga duQa inagaDI
 • inayaaoijata ivanaayak kaoro(saavakar) duQa {tpaadk saaosaayaTI baoLMkxI
 • dtta duQa sahkarI saMsqaa mayaa- SaaKaa naM. 2 TakLI
 • maaoro duQa saMklana koMd` BaaoLovaaDI
 • iSatalaa DoArI baarD
 • A 1
 • iSavanaorI duQa saMkalana koMd` do{LgaaMva
 • i~amautaI- sah. duQa {tpaadk saMsqaa isaQdovaaDI. maao: 9764310040
 • maaozobaabaa duQa saMklana koMd` paaMgarI
 • jayaisaMh maao. paa. duQa saMsqaa paLsamaMDL
 • naanaa duQa saMklana koMd` AagaLgaava
 • Saovaalao DoArI
 • Ea`I kRYNa duQasaMsqaa maaorrovaaDI
 • hnaumaana sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.yaorvaLo
 • hnaumaana duQa saMsqaa kxaopaDo- hvaolaI
 • hnaumaana sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.yaorvaLo
 • E`aI
 • kxO.Aa.xkxakxasaahoba saaMLuKao paaTIla sah.duQa {tpaa.saMsqaa paaro
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • r}kximaNaI ma.saMsqaa mayaa-.iDkxsaL
 • r}kximaNaI ma.saMsqaa mayaa-.iDkxsaL
 • lailataa paRmaaod paaTIla
 • EaI rama duQa saMkxlana koMd paunavar
 • naaganaaqa duQa saMklana koMd`
 • * iSavakR]paa duQa saMk]lana k]oMd` jarMDI
 • fskskkdhkhfdfgrgr
 • Ea`I kRYNa duQasaMsqaa maaorovaaDI
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • EaI svaamaI samaqa- maihlaa duQa saMsqaa ivaMcaUr.
 • EaI svaamaI samaqa- maihlaa duQa saMsqaa ivaMcaUr.
 • ¨sÁUÀå®Qëöäà qÉÊj ªÀÄÄgÀQ¨sÁA«
 • iSava
 • jaya bajarga sah duQa saMsqaa javauLko
 • raQaa ik`YNa duQa saMklana koMd` [-T
 • Aaidtya duQa saMkxlana koMxd` ZgaipaMparI faTa
 • QavalaisaMH duQa saMsqaa mayaa-. jaaQavavaaDI
 • iSava duQa saMkxlana dovaLalaI
 • Aaidtya duQa saMkxlana koMxd` ZgaipaMparI faTa
 • EaI svaamaI samaqa- maihlaa sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. ivaMcaur
 • jyaaotaIbaa duQa saMkxlana va iSatakxrNa kxoMd` laaohara
 • PÀ£ÀPÀ²æà qÉÊj ¸Á®ºÀ½î
 • inalalaXmaI sa.du.saM mayaa BaMDarkvaTo
 • paaTIla imalkx saplaayasa- iBalavaDI
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadk va paurvaza saMsqaa AMklao
 • paMZrI imalk A^MD imalk pa`aoDkTsa
 • EaI.gaNaoSa sah.duQa vyaava.saMsqaa mayaa-.
 • paMZrI imalk A^MD imalk pa`aoDkTsa\
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • rNasaMma`aT duQa saMklana koMd` ipastamavaaDI
 • ooi~amautaI- duQa saMkxlana koxd` eotavaDo Kaud-
 • Lalita Pramod Patil
 • saavanaor
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd`
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • EaI svaamaI samaqa- duQa saMkxlana koMxd` imasaaLvastaI
 • naanaa duQa saMkxlana koMxd` baaorgaaMva
 • tauRYaar duQa saMkalana koMd` SaoLvao
 • ijajaa{}maataa maihlaa duQa saMkxlana kxoMd`
 • Ea`I rama sahkarI duQa saMsqaa mayaa- bauvaacao vazar
 • EaI isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMxd` paacaogaava Kaud-
 • EaI isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMxd` paacaogaava (Kaud-)
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • paMZrI imalk A^MD imalk pa`aoDkTsa\
 • iSavagaMgaa duQa saMkxlana koMxd` saaonaarvaaDI
 • iSava duQa saMklana koMd` saaMgalaI
 • Ea`I baihrdova sahkarI duQa saMsqaa maaladna
 • QîĺÉƼÀ° ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • k`aMtaI DoArI imalk pa`aoDkT pa`a. ila.
 • Aaoma Ea`IgaNaoSa duQa SaItakrNa koMd` raohkla
 • iSava T`oDsa- saaMgalaI
 • lailataa pa`maaod paaTIla
 • jaMyata sah duQa saMsqaa baavacaI
 • Renukae Milk Dairy And Product
 • Renukae Milk Dairy And Product
 • Qaanao\E`varI duQa saMklana
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • baalaajaI dUuuuQa saMk]lana k]ooodR ibarnaaL
 • dttagauRr] sahkarI duQa saMsqaa do{]Lgaava rsaaL
 • maaQavarava taajaNao sah duQa {tpaa saMMsqaa mayaa- Saok[-vaaDI
 • hgtdhgyd
 • QîĺÉƼÀ° ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • saainayaa duQa saMkxlana koMxd` AasaU .
 • AMbaa[- du
 • AMbaa[- duQa saMk lana koMd` jaalanaa
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • jayaBavaanaI duQa saMkxlana koMd` raohkxla
 • jaMyata sah duQa saMsqaa baavacaI
 • paaoiNa-maa duQa DoArI italyaaL
 • jyaaoitailaMga duQa saMkxlana koMxd` taaoMDlao
 • MMiSavapaava-taI dUQa {tpaadkx sah saMsqaa saalamauKa
 • paaoiNa-maa duQa DoArI italyaaL
 • hnaumaana sahkarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-.duSaoro
 • rajaEaI Saahu maharaja sah duQa ]%padk saMsqaa paq`a`I`
 • gaNaoSa duQa saMkxlana koxMd` taarapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • kuMdo DoArI fama- pa`a. ila . kuMdovaaDI
 • gaNaoSa duQa saMkxlana koxMd` taarapaur. paaOR ivakRM MMMma SaoLkoM 8888565909M
 • ina. EaI C. SaahU sah duQa vyaava. saMsqaa mayaa. icaKalaI
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • saa[-kRpaa DoArI kuMxBaarI
 • Ea`I jaaoitaila-Mga ekxaopaa duQa DoArI GaraLvaaDI
 • hnaumaana sahkarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-.duSaoro
 • ramaoSvar imalk A^nD imalk pa`a^D@T malavaDI
 • iSava
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd` taDvaLo
 • ijavhaLa malTIT`oD maako-TIMga pa`a. ila.
 • erere
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadk va paurvaza saMsqaa AMklao
 • iSava
 • iSava
 • paaOOiNa-maa duQa DoArI italyaaL
 • paaqarI
 • saurvasao duQa saMkxlana baolaaTI
 • jaya duQa saMklana koooMd` saaooOMdNao
 • saarMgapaur pauvaI- dugQa {0 sahyaaoga saimaita ila0
 • iSava
 • iSava
 • iksaana DoArI
 • inayaaoijata naa.ivanayaravajaIkaoro(saavakar) duQa {tpaadk saaosaayaTI baoLMkxI
 • janasaovaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. duMDgao
 • iSava
 • iSava duQa saMklana saaMgalaI
 • Qavalak`MataI dUQa saMklana va SaItakrna koMd` naa[-caakur
 • [Midra duQa saMklana koMd` {madI
 • [Midra duQa saMklana koMd` {madI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • jaya duQa saMkalana koMd` saaOdMNao
 • jaya DoArI saaOdNao
 • rajaasaaba duQa saMklana koMd Bausaonagar
 • kxaLBaOrva duQa saMkxlana koxd` kxMDarI.
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadk va paurvaza saMsqaa AMklao
 • iSava
 • vaatsalya DoArI yavatamaaL
 • tauLjaaBavaanaI duQa saMklana koMd` dovaDI.
 • ijavhaLa malTIT`oD maako-TIMga pa`a. ila.
 • jaya DoArI saaOdMNao
 • iSavar%na duQa ]%padk sah.saMsqaa mayaa- mahaLuMga
 • iSava
 • EaI isaQdnaaqa duQa saMklana koMd`
 • hnaumaana sahkarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa- mhasaaolaI
 • gaNaoSa duQa saMkxlana koxMd`. taarapaur * ivakRM MMMma SaoLkoM 8888565909M
 • EaI isaQdnaaqa duQa saMklana koMd` haNamaMtagaaMva
 • AXataa duQa saMklana koMd` jaamaKaoD
 • tauLjaaBavaanaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa-. [TkxI
 • tauLjaaBavaanaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa-. [TkxI
 • Ea`Isaa[- samaqa- duQa saMkxlana koxMd` BaMDarkxvaza
 • gaaOrva duQa DoArI do{Lgaavarajaa
 • Gaurav Dudh Dairy D.Raja
 • ilagaaDo duQa saMkalana koMd` kaosaarI
 • iSava
 • iSavasamaqa- duQa saMklana koMd` gauMjaogaava
 • k]maladtta A^ga`ao f]maa-sa k]MpanaI TakxLI(A)
 • iSava
 • jaya KaMDorayaa dUQa saMsqaa inamagaava
 • iSava
 • Modern Dudh Utpadak Udhyog Pvt Ltd
 • iSava
 • Ea`I gaNaoSa duQa saMklana koMd`
 • maa
 • AihlyaadovaI maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. gaavaDovaaDI
 • iSava
 • jaya mahalaXmaI maihlaa sah.dUQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.irsavaD
 • BaOrvanaaqa sah. duQa saMsqaa mayaa-. fxulaicaMcaaolaI
 • REa`I svaamaI samaqa- DoArI naaMdgaava 02552242436
 • tauLjaaBavaanaI duQa saMklana koMd` dovaDI.
 • iSava
 • iSavataoja sah duQa vyaava saMsqaa mayaa- ivargaava
 • Ea`Inaaqa BaOrva sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.maaMDvao
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • kO.iksanarava paaTIla sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.vastaI saakuDI-.
 • rNaijatisaMh duQa saMsqaa maaoraocaI
 • iSavamaUd/a sahkarI dUQa saMqaa
 • PÀ£ÀPÀ²æà qÉÊj ¸Á®ºÀ½î
 • EaI vaotaaLnaaqa duQa saMklana koMd` AacarovaaDI 9421121921
 • hnaumaana duQa saMkxlana baagaovaaDI
 • Modern Dudh Utpadak Udhyog Pvt Ltd
 • iSava
 • AaMnaMd(ema) sahkarI dUQa saMsqaa mayaa-idta kvazosaar
 • Mmaa{laI sah duQa saMsqaa jaaMBaLo
 • dfdf
 • iSava
 • naanaa duQa saMkxlana koMxd` baaorgaaMva
 • gajaanana duQa saMkxlana va iSatalaIkxrNa kxOMd/
 • iSava kRpaa sah duQa saMsQaa SaorovaaDI
 • iSava
 • iSava
 • mahar]d` duQa DoArI gavaLIoiSavara
 • iSavartna DoArI A^ND imalk pa`a^DkTsa vaaMgaI naM 1
 • Ea`I BaOrvanaaqa duQa saMkxlana koMxd` icaKalaI
 • er
 • EaI gajavaQa-na duQa saMkxlana koMxd` maMd`upa
 • Anauja duQa saMklana koMd` yaoLavaI
 • SaMBau rajao duQa saMk lana koMd` kuM BaarI
 • SaMBau rajao duQa saMk lana koMd` kuM BaarI
 • iSava kRpaa sah duQa saMsQaa SaorovaaDI
 • paaTIla dUQa DoArI mhOsaaL
 • hnaumaana duQa saMklana koMd` paaotalao
 • EaI caIlaIMga saoMTr gaUDDapaur
 • .baaLasaahoba daBaaDo sahkarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-idta baaokxTo taa. yaovalaa
 • iSavagaja-naa duQa saMklana ko Md` ihvara
 • iSavamaUd/a sahkarI dUQa saMqaa var]D
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • hnaumaana duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa mayaa-idta .ivarvaDo
 • tauLjaaBavaanaI duQa saMklana koMd` [slaamapaur
 • AirhMta duQa DoArI Ajau-navaaD
 • iSavagaja-naa duQa saMkxlana va iSatakrNa koMd` Bauma (ema Aaya DI saI)
 • Parikh Dudhghalay devulgaonraja
 • kRYNaakaz A^ga`ao pa`aoDyausar kM. ila. KaaoDSaI
 • Ea`IkRxYNa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa- ivaMga
 • maa{]laI dUQa saMkxlana va iSatakxrNa koMxd` SaogaaMva
 • raQaakRYNa duQa.{tpaa.sah.saMsqaa. mayaa- AaMbaolaaohaL
 • iSava
 • saMpaUNa- saovaa saiva-saosa k vazoiparana
 • i~amautaI- duQa saMkxlana koxd` eotavaDo Kaud-
 • saMpaUNa- saovaa ka^mpyauTr saiva-saosa k vazoiparana ( 9284115005)
 • jaugaa[-maataa sah.duQa vyaavasaaiyak saMsqaa mayaa-.SaovaaLovaaDI
 • tauLjaaBavaanaI duQa saMklana koMd` [slaamapaur
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. maanaogaava
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. maanaogaava
 • ramaoSvar imalk A^nD imalk pa`a^D@Tsa malavaDI
 • AYTivanaayak duQa koMd`
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd` paaoqaro
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd` paaoqaro
 • mahar]d` duQa DoArI gavaLI iSavara
 • gaNaoSa duQa saMkxlana koxMd`. taarapaur * iva SaoLkoM .. 8888565909M
 • iSavamaUd/a sahkarI dUQa saMqaa var]D
 • Ea`I rovaNaisaQd duQa saMk lana koM d` icaMcaNaI
 • iSava
 • Sagauna fuD
 • reyre
 • fraTo paaTIla sahkarI duQa {tpaadk saMsQaa mayaa-.
 • iSava
 • EaI dtta idgaMbar duQa saMklana koMd`
 • `Ea`I iSatalaa DoArI paaMZrvaaDI
 • samaqa- duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` maanaogaava 9822852284
 • samaqa- duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` maanaogaava 9822852284
 • Mmaanao duQa saMklana koMd` taLbaID
 • Mauli Milk Collection
 • Mauli Milk Collection
 • maa{}laI duQa {tpaa. saMsqaa imaskIna vastaI (imaTkxlavaaDI)7517845555
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • tanmaya raja duQa saMklana koMd` raopaLo
 • Ea`Inaaqa sah.duQa saMsqaa naayagavhaNa
 • E`aI KaMDaobaa duQa saMkxlana jaakxoipaMparI
 • maalapaur Qavala duQa
 • vaaGajaa[- mahIlaa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.kxsabaa zaNao
 • vaaGajaa[- mahIlaa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.kxsabaa zaNao
 • maataaoE`aI dUQa saMkxlana koMxd` taavaSaI
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • iSava samaqa- icaiMlaMga saoMTr
 • Shri Balram Dairy Burunjwadi
 • tanmayaraja duQa saMklana koMd` raopaLo bau.
 • daimanaI duQa {tpaa.sah. saMsqaa sadaiSavanagar
 • AiBajaIta duQa saMkxlana koxMd` SaoLvao
 • saMta yaaogaIraja dUQa {tpaa. saMsqaa GaaolapavaaDI
 • Ea`I ilaMganaaqa duQa saMsqaa kanaur baud`Rk
 • jayaisaMh maaoihtao paaiTla duQa saMsqaa paLsamaMDL
 • jagadMbaa sah.duQa saMsqaa mayaa-. kugaaMva
 • BaagyaEaI mahIlaa sah duQa saMsqaa mayaa-.imaTklavaaDI
 • pa`SMaata paircaark duQa saMsqaa mayaa-. BaMDISaogaava
 • jagadMbaa sah.duQa saMsqaa mayaa-. kugaaMva
 • iSava paavataI duQa saMkxlana va iSatakrNa kod` nagaaobaa SaoTfxL
 • iSava paavataI duQa saMkxlana va iSatakrNa kod` SaoTfxL nagaaobaa
 • Aaoma saa[- imalkx saoMTr paonnaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iSava rtna maihlaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. taurMbao
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI va paSauKaad\ya maMd`upa
 • iSavakRpaa duQa saMklana koMd`
 • taararaNaI mahIlaa sah.dUQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.BauyaovaaDI
 • pataOLI dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita
 • baLIrajaa duQa DoArI
 • baLIrajaa duQa DoArI
 • jaya BavaanaI dUQa DoArI saUlao
 • iSava
 • iSavakRpaa DoArI SaoTfLgaDo
 • iSava
 • XaIrsaagar duQa saMklana koMd`
 • iSava
 • SaMBaurajao duQa saMklana koMd`
 • iSavakRpaa DoArI
 • iSava
 • ??????? ???????? ????? saao. AamaDI
 • ??????? ??-???????? ????? saao. AamaDI
 • E`aIrama DoArI saao. AamaDI
 • C.tararaNaI mahIlaa dUQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa- imaNacao
 • jyaaoita-ilaMga maihlaa sah. duQa saMsqaa gaaoNaovaaDI iSandovaaDI
 • ipayauYarajao duQa saMkxlana kxoMd` AMtaraL
 • paavaDaobaa duQa sah.vyaava. saMsqaa mayaa-.dttavaaD
 • iSavakRpaa DoArI
 • kOx.Ea`ImataI {maadovaI GaaorpaDo dUQa saMsqaa mayaa-.dttavaaD kxaLmmaavaaDI vasaahta
 • kOx.Ea`ImataI {maadovaI GaaorpaDo dUQa saMsqaa mayaa-.dttavaaD kxaLmmaavaaDI vasaahta
 • iSava
 • yaSaaoQana duQa koMd` mhOsaaL
 • maataaoEa`I duQa saMkalana koMd` panhaLvaaDI
 • iSava
 • paarIKa dugQaalaya dovauLgaava rajaa
 • tanmayaraja duQa saMklana koMd` raopaLo bau.
 • iSava
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • saMta &aanaoSvar maa{]laI sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.Bauyao
 • ªÀĺÁ®Qëöä qÉÊj
 • baLIrajaa duQa saMklana koxd` baoDga maao.9730482493 maao.8275920131
 • baID ijalha sah duQa {tpaadk saMGa baID
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`I hnaumaana duQasaMsqaa saataorIvaaDI BaaogaaolaI
 • saaiva~aI dUQa saMklana koMd` kMdlagaaMva
 • iSava
 • Mahalaxmi Dairy
 • BaOrvanaaqa sah.duQa vyaava.saMsqaa mayaa- ipaMpaLo taf-x zaNao
 • saMta &aanaoSvar maa{]laI sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.Bauyao
 • parikh dugdhalay deulgaon raja
 • paairKa Doyair
 • iSava
 • 1
 • 1
 • iSava
 • jaya BavaanaI duQa saMkxlana koxd` kxNhor
 • svaamaI samaqa- maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. taolagaava
 • iSava
 • iSava SaMkr sah duQa {tpaa saMsqaa GaaTiSarsa
 • iSava
 • Ea`I gaNaoSa duQa DoArI iSardvaaD
 • Ea`ISaMkxr [slaamapaur
 • gaaokuL duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa koma
 • kxaoyanaa dUQa saMkxlana koMxd` gaaovaaro
 • maanasa duQa saMklana koMd` maanaovaaDI
 • maLaolaI sah.duQa {tpaa. saMsqaa mayaa- maLaolaI
 • maLaolaI sah.duQa {tpaa. saMsqaa mayaa- maLaolaI
 • gaaokuL duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa koma
 • nyau Bagavaana kRpaa duQa saMklana kond` KaDa-
 • iSava
 • SaotakrI duQa saMklana koMd` kasaariSarMbao
 • iSavaiSavaiSavamaud`a sahkarI duQa saMsqaa var]D
 • iSavamaud`a sahkarI duQa saMsqaa var]D
 • iSava
 • nya Bagavaana duQa saMklana koMd` KaDa-
 • iSavamaud` sahkarI duQa saMsQaa
 • iSavamaud` sahkarI duQa saMsQaa
 • E`aI sadgaurU baabaa maharaja sah. duQa. vyaava.saMsqaa.mayaa-.d<avaaD
 • saa[- duQa saMklana koMd` [MdaorI faTa
 • iSava
 • k]mala dtta A^ga`ao f]maa-sa kMpanaI
 • jaaoita-ilaMga sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.AaNao
 • Aaidtya duQa saMkxlana koMxd` ZgaipaMparI faTa paraDMa
 • DoMmaao DoArI
 • b ksdfhjkbvl
 • iSava
 • PATIL
 • ivanayaSaIla duQa saMkxlana koMxd` baihrovaaDI
 • baalaajaI duQa DoArI
 • ffff
 • iSavaamaRta duQa saMklana koMd` iSaMdovastaI (50faTa maaMDvao)
 • SaIva
 • paRqvaIraja paSauKaadya ivak`I koMd` A^MD DoArI imalk idMGacaI
 • iSava
 • inaiSakaMta laaD duQa saMklana koMd` kuMDla
 • [Mjaa[dovaI duQa saMkxlana koMxd` rahuDo
 • iSava SaMBaao duQa saMklana va iSatkrNa koMd` : [nagaaoda.
 • gaaya~aI duQa DoArI
 • iSava SaMBaao duQa saMklana va iSatkrNa koMd` : [nagaaoda.
 • iSava
 • AaMnad duQa saMklana koMd`
 • kRxYNaamaa[- duQa saMklana koMd` faNa-ovaaDI
 • kRxYNaamaa[- duQa saMklana koMd` faNa-ovaaDI
 • AirhMta DoArI [naama QaamaNaI
 • AirhMta duQa DoArI [naama QaamaNaI
 • vaOdIka duQa saMklana koMd` naIMmagaava
 • vaOdIka duQa saMklana koMd` naIMmagaava
 • ijajaamaataa ma. sah.duQa saMsqaa mayaa-. la.dhIvaDI
 • iSavagaMgaa duQa saMkxlana koMxd` saaonaarvaaDI
 • sauuuicana kaDgao dUQa saMkxlana koMxd` kxaoMDIga`o
 • shiv
 • asd
 • iSava
 • sasas
 • iSava samaqa- duqa saMkxlana koMd` itah`o
 • nyau duQa saMkxlana koxMd` kukxTaoLI
 • SaotakrI rajaa iSatakrNa DoArI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iSava DoArI saaMgalaI
 • ivazzla duQa saMsqaa
 • PMD Milk And Foods
 • KaMDOSvarI duQa saMsqaa
 • saaiva~aI dUQa saMklana koMd` kMdlagaaMva
 • iSava
 • iSavama DoArI iSa{]r
 • rajamaataa duQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa- vaarogaava
 • Ea`I gaNaoSa duQa {tpaadk sah saMsqaa mayaa- TaoNagaaMva
 • SaotakrI duQa saMklana koMd` kasaariSarMbao
 • duQa saMkxlana kxoMd` Kaanaapaur
 • nya Bagavaana kRpaa duQa saMklana koMd` KaDa-
 • nya Bagavaana kRpaa duQa saMklana koMd` KaDa-
 • [-Svar maihlaa sah duQa {tpaadkx saMsqaa GaaTiSarsa
 • RRRR`Ea`Irama pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa Qaanaaoro
 • kxipala sah.duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. caLo (gaayakvaaD vastaI )
 • iSava T``oDsa- saaMgalaI
 • svaraja duQa {tpaadk saMsqaa eklaasapaur
 • hnauumaana sahkarI duQa {tpaadk saMMsqaa
 • hnauumaana sahkarI duQa {tpaadk saMMsqaa
 • rererer
 • k`aMtaI DoArI imalk pa`aoDkT pa`a. ila.
 • sfsafs
 • hnauumaana sahkarI duQa {tpaadk saMMsqaa
 • iSavama DoArI iSa{}r
 • EaI isaQdoSvar duQa saMkxlana koMd` iSargaaMva
 • isaQdnaaqa duQa saMsqaa
 • sssd
 • kulasvaaimanaI BaOrIBavaanaI duQa {tpaa.saMsqaa
 • ramjaI baabaa duQa saMklaNa koMd`
 • SaotakxrI duQa {tpaa.sah.saMsqaa caaopaDI
 • pa`SaaMtarava parIcaark sah duuQa saMsqaa icaMcaaolaI (Baaosao)
 • saa[- duQa saMklana koMd` iSarogaava
 • pa`SaaMtarava parIcaark sah duuQa saMsqaa icaMcaaolaI (Baaosao)
 • sssd
 • iSava
 • iSavanyaa duQa saMklana koMd` kaOza
 • SaotakrI rajaa duQa saMklana koMd` caaMda
 • jaya malhar duuQa saMMklana kooMd``` imarI
 • kainafnaaqa duQa saMMklana koMd`` kaOza
 • jagadMbaa duQa saMsqaa mayaa-. kugaaMva
 • iSavakxnyaa duQa saMkxlana DoArI vajaaMrvaaDI
 • sarsvataI maihlaa duQa {tpaa.sah. saMsqaa mayaa-. baarlaaoNaI
 • AaidSa@taI duuuuuuQa saMkxlana koxMd` maaorgaava doiSaMga
 • Ea`I saMta baagaDobaabaa sah. duQa {tpaa.saMsqaa naMdoSvar
 • ertetre
 • ertetre
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • hbgbbn
 • iSavakxnyaa duQa saMkxlana DoArI vaaMjarvaaDI
 • iSavakxnyaa duQa saMkxlana DoArI vaMjaarvaaDI
 • asadsadsa
 • saaqa-kx duQa saMkxlana kxMod` Bauma
 • SaMBaao mahadova maihlaa sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.yaorvaLo
 • paaTIla duQa saoMTr yaoDomacCIMd`
 • sssd
 • sava-&a duQa saMklana kod saMvaMtsar
 • sdsadas
 • manaaorhrpaur sah duQa saMsqaa manaaorhrpaur
 • Ea`I isaQdoSvar duQa DoArI Aarga
 • mayaur duQa sakMlana koMd` maaorgaMava
 • mayaur duQa sakMlana koMd` maaorgaMava
 • samaqa- duQa saMkxlana koxd` saaona[-
 • caaMgadova gaaoivaMd pauMD duQa saMkxlana koxd` caaMda
 • MsaMta baalau maamaa duQa saMklana kod`
 • isaQdramaoSvar duQa saMsqaa mayaa-.inabaMgaI-
 • isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMxd` idGaMcaI
 • gaaopalakRYNa duQa saMklana koMd` laaohgaava
 • rtnapa`BaadovaI duQa vya. saMsqaa taaoMDlao
 • Ea`I rama sah. duQa saMsqaa mayaa-.yamagao
 • BagavaanakRpaa duQa saMklana koMd` maaohrI
 • BagavaanakRpaa duQa saMklana koMd` maaohrI
 • jagadMbaa duQa saMklana koMd` KaDaMbao
 • &aanaoSvar duQa saMkxlana koxMd` hnaumaanavaaDI
 • saMta saavaMtaa duQa saMkxlana koxd` maaLI icaMcaaora
 • janataa sah. duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. AabadarvaaDI
 • janataa sah. duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. AabadarvaaDI
 • Aaoma nama:iSavaaya duQa saMkxlana koMxd` paanaogaaMva
 • paairKa dugQaalaya
 • maalapaur Qavala duQa maalapaur
 • svaamaI samaqa- duQa saMkxlana koxd` KarvaMDI
 • EaI isaQdoSvar duQa saMkxlana koMd` iSargaaMva
 • Aaoma ???????? ??? ?????? ?????? ?????
 • Aaoma EaIgaNaoSa duQa iSatakrNa koMd raohkla
 • hnaumaana sah.duQa vyaava.saMsqaa mayaa-.vaaGavao
 • EaI svaamaI samaqa- duQa saMklana koMd/ saakta bau
 • sddsds
 • sasasaasas
 • sasasaasas
 • ROroNaukxa duQa saMkxlana koxMd` taMgaDI
 • roNaukxa
 • laa DoArIilasaIyasa vhocasa- p aa.ila. duQa saMklana va iSatakrNa koMdR maakNaI
 • AadSa- maihla duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.payarvaaDI SaoLkovaaDI
 • AadSa- maihla duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.payarvaaDI
 • AadSa- maihla duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.payarvaaDI SaoLkovaaDI
 • AadSa- maihla duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.
 • AadSa- maihla duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.payarvaaDI
 • fadsfds
 • EaI jaaotIlaI-Mga duQa saMklana koMd` kaolagaovaaDI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iSavaraja duQa va iSatakrna koMd` Aalaur
 • baaMdoSvar duQa {tpaa.saMsqaa mayaa- baaMda
 • EaI.taatyaasaahoba kaoro sah duQa saMsqaa icakuDo-
 • dsdsds
 • Aaoma EaIgaNaoSa duQa iSatakrNa koMd` raohkla
 • tanmayaraja duQa saMklana koMd` raopaLo bau.
 • jaya gaur}dova dUQa saMklana koMd` KaTava
 • padmaavataI duQa Autpaadk sahkarI saMsqaa paanaIva
 • Sayyad Dairy Farm
 • iSavaraja duQa saMkalana va iSatakxrna koMd` AalaUr
 • EaI svaamaI sama-qa duQa saMklana va iSatakrNa kod` saakta (bau)
 • iSava
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iktaI-raja duQa saMklana koMd`
 • sssd
 • yaaogaayaaoga duV saMk lana koM d` ipaMpa`I
 • hnaumaana sah.duQa ]%pa.sah.saMsqaa mayaa-.hvaolavaaDI naM 1
 • padmaavataI duQa DoArI samaDaoLI
 • SDsdSDSDSSDSDS
 • sssd
 • `EaIgaNaoSa sah.duQa {tpaadk saMsqaa.mayaa-.maMd/upa.
 • iSavaaMjalaI duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • maa{}laI duQa {tpaa. saMsqaa imaskIna vastaI (imaTkxlavaaDI)7517845555
 • {dya sah.duQa vyaava.saMsqaa mayaa-.ipaMpaLo
 • QaOya-isaMh duQa {tpaadkx sahkxarI saMsqaa vaTfxLI
 • Ea`I isaQdoSvar duQa saMklana kod` iSargaaMva
 • adadad
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana koMd`.kaoNaogaava
 • SaotakrI duQa saMklana koMd` kasaariSarMbao
 • janasaovaa duuQa Autpaadk va paurvaTa sahkarI saMsq\aa mayaa-idta saMtaaoYavaaDI
 • raQaakR MMmaayak`aoimalk A^nD imalk pa`aDkT pa`a .ilaimaToD
 • pa`SaaMta f aoTao yaoLavaI
 • janasaovaa duuQa Autpaadk va paurvaTa sahkarI saMsq\aa mayaa-idta saMtaaoYavaaDI
 • iSavasaa[- duQa saMkxlana koxd` paKar}D
 • [Mjaa[dovaI duQa saMkxlana koMxd` rahuDo
 • AYTivanaayak duQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa- ADuL Kaud-
 • isaqdnaaqa duQa saMklana ko`Md`
 • AadSa- maihla duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.
 • sssd
 • kxlyaaNasaagar duQa saMkxlana koMxd` dovagaava Kau.
 • jhgcvfgufc
 • isaqdoSvar imalksa
 • kLMbajaa[- sah.duQa saMsqaa mayaa- ipaMpaLdrI(maaMDovaaDI)
 • gaNaoSa duQa saMkxlana koxMd`. taarapaur * pa`ao. pa`a . ivak`ma SaoLkoM . 8888565909M
 • maa{laI duQa {tpaa.sah saMsqaa mayaa- AaDgaava ba`u
 • ina. EaI C. SaahU sah duQa vyaava. saMsqaa mayaa. icaKalaI

Milk Union Client


 • v
Amul
Aarey Dairy
Gokul
Koyana
Warana
Shivamrut Dairy
Aaditya Dairy
Kisan
MRSDMM
Godavari Dairy
Swabhimani Dairy
Prabhat Dairy
Nandan Dairy
Krushna
Vasant Dairy
Navanath Dairy
Dattkrupa
Radhika Dairy
Samadhan Dairy
Datt Diry
Mauli Dairy
Thorat Dairy
Ajinkya Dairy
Devakinandan Dairy
Tulajabhavani Dairy
Saii Dairy
Sai Milk
Vita Products
Sunanda Dairy
Patil
Igloo Dairy
N Sai
Dudh Pandhari
REDCOW
Amrutsagar
Samarth
Hutatma
Shramik
Manjara
Devgiri
Nandani

Choose STIPL For Your Needs & Contact Us Today..!     Get Inquiry

Copyright 2018 © Shivinfotech All Rights Reserved

Website designed by Shivinfotech.