About Us

Dairy Client


 • dugaa-maataa duQa saMsqaa vaakaod
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • Ea`imakx imalkx A^ND fuxD pa`aosaosaIMga [MDsT/I QaaMdrfxL bau`.
 • maaoryaa duQa saMklana koMd` maayanar faTa QaaoMDovaaDI
 • roNauka duQa saMklana koMd` AaMbaoicaMcaaolaI
 • paaMDurMga sah duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. dovaDo
 • C~apataI duQa {tpaadkx saMsqaa baaoHaLI
 • maayaakka duQa saMklana koMd gaaorDvaaDI maao ( Aabaa 9730731921 ) ( naanaa 9850715586 )
 • iSavasmaRtaI duQa saMkxlana koMd` AaOMZI
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • basavaoSvar duQa vyaavasaaiyak sahkarI saMsqaa AmatavaaDI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • iSava To/Dsa- saaMgalaI
 • pafxullataa maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. idvaaNamaLa
 • Ea`Irama duQa DoArI GaaOTI
 • Ea`I ilaMganaaqa duQa vyaava.sah.saMsqaa kanaur bauaa
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • jaya sadgaur} duQa saMkxlana koMxd` Bauma
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • Qavalak`aMtaI duQa saMklana va iSatakrNa koMd` SaoLgaaMva.
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • Ea`I kRYNa duQa vyaava.sah.saMsqaa maaorovaaDI
 • pad\majaadovaI pa`taapaisaMh maaohItao paaTIla mahIlaa dUQa saMsqaa ipasaovaaDI
 • Ea`I kRYNa maihlaa duQa vyaava.sah.saMsqaa baamaNakIvaaDI
 • Shri Balram Dairy Burunjwadi
 • Ea`I Kaamada duQa vyaava.sah.saMsqaa saataorIvaaDI
 • EaIkRYNa sahkarI duQa {tpaa saMsQaa mayaa- maaohDI
 • Mmao. paaMDurMga kx`paa duQa saMklana kooMxd` {margaa
 • Ea`I isaQdoSvar duQa DoArI Aarga
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • pa`kaSa
 • EaI hnaumaana duQa saMklana koMd` kasaar iSaMrbao
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana va ivak`I kond`.kvazo iparana
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana va ivak`I kond`.kvazo iparana
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`Irama duQa saMklana koMd` paMZrpaur
 • EaI ibasalaisaQdoEvar duQa saMklana koMd` AcaknahLLI
 • kxaLBaOrva duQa saMkxlana koxd` kxMDarI.
 • basavaoEvar duQa saMklana kod` baaoraLo
 • kO. parSaurama duQa saMkxlana va SaItakrNa koMd` kxrmaaLa
 • raQaakxRYNa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` icaMcapauur Kau.
 • ka`MtaIisaMh duQa saMkalana koMd` vaaTofL
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` vaafLo
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. caLo
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. caLo
 • Ea`I gaNaoSa sah. dUQa vyaava. saMsqaa mayaa-. maMd`uxpa
 • Ea`I gaNaoSa sah. dUQa vyaava. saMsqaa mayaa-. maMd`uxpa
 • C~apataI duQa {tpaadkx sah.saMsqaa mayaa-.saaLuMKaovastaI
 • PÉ.UÉÆîèºÀ½î ªÀÄ.ºÁ.G.¸À.¸ÀA.¤.
 • Ea`I Hnaumaana sah duQa {tpaa.va vyaava.saMsqaa kaorogaaMva
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • isaQdaqa- caaOQarI dUQa DoArI naaMd`o
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • Ea`IgaNaoSa sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.maMd`upa
 • isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMd` AaQaMLgaava
 • saaonaarisaQd duQa saMkxlana koMd` AaQaMLgaava
 • paava-taI mahIlaa sah.duQa saMsqaa maalao
 • iSava
 • kxaomala maih. sah.duQa {tpaa.saMsqaa lavaTovastaI KaupasaMgaI
 • gdakdad
 • EaI isaQdnaaqa sah.duQa ]%pa saMsqaa mayaa-.varkTNao
 • jaya BagavataI duQa saaosaayaTI taavaKaoDa
 • EaI jao.ko.pavaar duQa saMklana koMd` gaaMQaInagar 9823898483
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • E`aIrama duQa saMklana KaasaapaurI
 • kxamaQaonau duQa {tpaadk sah saMsqaa ma. DaoNagaava
 • daimaNaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa sadaiSavanagar
 • maqaura duQa DoArI ikvaLa
 • iSavataoja duQa saMkxlana koMxd` baavacaI
 • Renukai Milk Dairy & Products
 • jaya sarsvataI AmaRta fxma- maaLovaaDI jaaMBauD
 • kipalaoEvar duQa saMkxlana koMd` KaDa-
 • kipalaoEvar duQa saMkxlana koMd` KaDa-
 • iSavaamaRta saMoTr maanao vastaI
 • samaqa- duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` maanaogaava 9822852284
 • samaqa- duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` maanaogaava 9822852284
 • roNauka duQa saMklana koMd` paT.kuraolaI
 • PÀ®¥À£ÀºÀ½î
 • AmlaoSvar sah duQa {tpaa. saMsqaa AMBaaoL
 • AmlaoSvar sah duQa {tpaa. saMsqaa AMBaaoL
 • maaLI DoArI ramaapaUr
 • Hari Om Dairy
 • laaoknaotao rajaaramabaapau paaTIla duQa ivaBaaga eotavaDo Kaud-
 • laaoknaotao rajaaramabaapau paaTIla duQa ivaBaaga eotavaDo Kaud-
 • klyaaNaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa Aapatagaava
 • hnaumaana sah duQa saMsqaa mayaa- paaMgarI
 • AadSa- ma sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. SaaKaa naM 2 Akxaolaa
 • AadSa- ma sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. SaaKaa naM 2 Akxaolaa
 • AnauYka duQa sakxlana koxd` jaaoitabaacaI vaaDI
 • AnauYka duQa sakxlana koxd` jaaoitabaacaI vaaDI
 • janasaovaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. duMDgao
 • idgaMbar baaoraDo SaotakxrI duQa saMsqaa SaogaaMva
 • nardokr duQa saMklana kod` naoimanaaqanagar maalagaava
 • nardokr duQa saMklana kod` naoimanaaqanagar maalagaava
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • AXataa duQa saMklana koMd` jaamaKaoD
 • EaI hnaumaana sah duQa saMsqaa maalaovaaDI
 • iSavaamaRta saMoTr maanao vastaI
 • Shiv Traders Sangli
 • C~apataI duQa saMkxlana koMd` paTvaQa-na kxuraolaI
 • AMibaka duQa vyava. saMsqaa {madI
 • AXataa duQa saMklana koMd` jaamaKaoD
 • Ea`I BaOrvanaaqa duQa saMkxlana koMxd` icaKalaI
 • dugQaoEvar duQa saMklana maoMZapaur
 • Ea`IkRYNa dUQa sahkarI saMsqaa mayaa-idta GaaTa ipaMparI taa.AaYTI ija. baID
 • caMd`saona sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.vasaMtagaD
 • SaItalaa DoArI baarD
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • BaUimapau~a DoArI icaKalaI
 • vaatsalya DoArI yavatamaaL
 • navatar}Na duQa saMkxlana koMd` taolagaava
 • paaMDurMga duQa saMkalana koMd` paacCapaur
 • inaLkMxToSvar duQa saMkxlana va iSatakrNa koMd` baavaI
 • inaLkMxToSvar duQa saMkxlana va iSatakrNa koMd` baavaI
 • saaqa-kx duQa saMkxlana kxMod` Bauma
 • Ea`I dtta dUQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa-.vaDjaa[-nagar
 • vasaMta sah duQa vyaava saMsqaa yaoDoinapaaNaI
 • gajaanana duQa {tpaa.sah. saao. laI.vanavaasamaacaI
 • janataa duQa saMkxlana kxoMd`
 • saaiva~aIbaa[- fulao maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. vaMagaI naM 4
 • Ea`I saMta baaLumaamaa duQa saMklana koM d` paoz
 • iSavaSaMkr duQa saMklana koMMd` dovaapaur
 • hnaumaana duQa saMkxlana baagaovaaDI
 • Qavalaka`MtaI duQa saMklana va iSata krNa koMd `SaoLgaaMva
 • gaaorsa DoArI
 • SaotakrI duQa saMklana koMd` ToMBaU
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • kamaQaonau sah. duQa saMsqaa mayaa-.raMjanagaava maiSad
 • iBamaaSaMkxr sahkarI duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. vaaDa
 • jaya hnauumaana duQa saMkxlana kxoMd` raohkxla
 • AMibaka duQa vyava. saMsqaa {madI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • RREa`I BaOrvanaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa laaohsar
 • RREa`I BaOrvanaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa laaohsar
 • iBamaaSaMkr sah.duQa {tpaa.saMsqaa vaaDa
 • caOtanya kanaIfnaaqa duQa {tpaadk saMsqaa ZvaLovaaDI
 • ?????? ???????? ??? ??????? ?????? ????????
 • paaMDurMga DoArI QaanaaorI
 • Ea`I SaItalaa DoArI Baaokr
 • caOtanya kainafnaaqa duQa {tpaadk saMsqaa ZvaLovaaDI
 • caOtanya kainafnaaqa duQa {tpaadk saMsqaa ZvaLovaaDI
 • * iSavakR]paa duQa saMk]lana k]oMd` jarMDI
 • PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • pauNaa- imalkx A^ND A^ga`ao pa`aoDkTsa baaorgaava baajaar AaDgaava icaMcaaolaI fxaTa
 • jaaoit-ilaMga sah.duQa ]%pa.saMsqaa mayaa- AaNao
 • gajaanana duQa {tpaa.sah. saao. laI.vanavaasamaacaI
 • PÉ.UÉÆ®èºÀ½î ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • maa{]laI duQa saMklana koMd` r}[-
 • QîĺÉƼÀ° ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • basavaoSvar duQa vyaavasaaiyak sahkarI saMsqaa AmatavaaDI
 • E`aI kanaIfnaaqa duQa saMklana koMd` {LUpa.
 • E`aI kanaIfnaaqa duQa saMklana koMd` {LUpa.
 • ibak`mapaur dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita ila0
 • EaI narisaMh sahkarI duQa {%paadk saMsqaa mayaa-.KaTava
 • saa[- AaQaar duQa saMklana koMd`
 • AmaUla dUQa taaMbaaoLo
 • RE`aQda duQa saMklana koMd` yaoNaogaur
 • Qavalak`aMtaI duQa saMklana va iSatakrNa koMd` : SaoLgaaMva.
 • EaI.mahadova dUQa vyaava saMsqaa mayaa-.baaolaaolaI
 • svarajya duQa saMkxlana koMxd` javaLa
 • janaa[ duQa saMk lana va SaItakrNa koMd` ekM aoDI (laao)
 • Ea`I kRYNa maihlaa duQa vyaava.sah.saMsqaa maaorovaaDI
 • yaaoigataa DoArI fama-
 • yaaoigataa DoArI fama-
 • maajaI saOinakx dugQa vyavasaaya sahkxarI saMsqaa [nagaaoMda
 • AMUL SURYAKSHA MILK CHILLING PLANT
 • iSava
 • maLaolaI sah.duQa {tpaa. saMsqaa mayaa- maLaolaI
 • jaya gaNaoSa duQa saMklana koMd` caaMd`vaD
 • yaSa duQa saMklana koMd` vaaDIkuraolaI maao 7588504135
 • saaonaa[- duQa iSatakxrNa saMsqaa kxamataI
 • iSava T/oDsa-
 • inamagauL
 • iSava svarajya duQa saMkxlana koMxd` eO.baud`Ukx
 • rajauroSvar duQa vyaavasaaiyak sahkarI saMsqaa
 • maaoryaa DoArI ibalaIMga fxma- saavaLvaaDI
 • ryata sah duQa {tpaa. saMsqaa maa. icaKalahaoL
 • jaya BavaanaI sah.dUQa vyaava saMsqaa mayaa-.dttavaaD
 • i~amautaI- sahk arI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. isaQdovaaDI 9764310040
 • jagadMbaa sah.duQa saMsqaa mayaa-. kugaaMva
 • saaonaihra duQa {tpaadk saoMTr kDogaava
 • kO. SaMkrrava ra.doSamauKa duQa {tpaa.sah.saMsqaa.mayaa- baarD
 • Dharmpur Dakhili Dugdh Utpadak Sahyog Samiti
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • ASaaok paaTIla DoArI
 • iSava T/oDsa- saaMgalaI
 • jaya BavaanaI duQa saMsqaa saaorDI
 • &aanaoSvar maa{laI duQa saMsqaa
 • saa[-d<a imalkx Aa^D imalkx pa`aoD\@Tsa TakxLI(A)
 • jaya hnaumaana duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa BaaoLo vastaI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • C~apataI duQa saMsqaa mayaa-. KaoDBaaLvaLI
 • sssd
 • C~apataI duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. KaoDBaaLvaNaI
 • baaMda paMcak`aoSaI sahkarI
 • Ea`Irama duQa DoArI GaaOTI
 • QavalakxaMtaI duQa saMsqaa mayaa- SaoLgaava
 • saMgamaoSvar duQa saMkxlana kxMod` naaganaur ipa. e
 • saa[- duQa saMklana koMd` QaamaaoDo
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`I paaMDurMga duQa saMkxlana koMd` AjaaotaI
 • saa[-naMMd duQa DoArI kur}kvaaDo
 • inayaao AmaRta maihlaa duQa saMklana koMd` raMgaaoLI
 • AaidSa@taI duuuuuuQa saMkxlana koxMd` maaorgaava doiSaMga
 • iSava
 • iSava
 • basavaoEvar duQa saMklana kod` baaoraLo
 • maayaakka duQa saklana koMd` maapaTomaLa
 • saMjaya (maamaa) sah duQa {tpaa. saMsqaa imaskIna vastaI (imaTkxlavaaDI)7517845555
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • kurLpaxsava- saovaa saaosaayaTI ila kurLpa³duQa ivaBaaga´
 • mahL duQa saMklana
 • mahL duQa saMklana
 • kaLaobaa sah duMQa saMsqaa maya-dIta vagadrI
 • Ea`I. hnaUmaana duQa {tpaadk saMsqaa iSavaajaInagar kxata`aL
 • isadQanaaqa duQa saMklana icaMcaNaI
 • rtnap`aBaadovaI maihlaa yaoLIva
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • saMta baaLumaamaa maihlaa sah.duQa saMsqaa mayaa- paaqauDI-
 • saMta baaLumaamaa maihlaa sah.duQa saMsqaa mayaa- paaqauDI-
 • Mmaa{laI duQa saMklana koMd` {cagaava
 • Ea``I mahalaXmaI duQa {tpaa.sah.saMGa navaI [MgaLI
 • saMta &aanaoSvar sah. duQa saMsqaa ma. cavhaNavaaDI
 • jaaotaI-baa duQa saMkxlana koMd` paaMZrovaaDI
 • AadSa- ma. sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. Akxaolaa
 • Ainakota duQa {tpaadk saMklana laaohgaava
 • Ea`IkRxYNaa duQa saMklana koMd` salagaro
 • Basaveshwar Dudh Dairy Khajgunhatti
 • iksaana sah duQa saMsQaa kasaogaava
 • Qavalasaagar sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.GaaosarvaaD
 • AadSa- duQa saMklana koMd` rovanaaL
 • AadSa- duQa saMklana koMd` rovanaaL
 • AadSa- ma. sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. Akxaolaa
 • iksaana sah duQa saMsQaa kasaogaava
 • icaMtaamaNaI duQa saMkxlana daMDogaava
 • margaDo dUQa saMklana saMsqaa
 • jaya\BavaanaI duuQa saMklana koMd` BavaanaInagar
 • pa`SaaMtarava paircaark sah duQa saMsqaa itasaMgaI
 • Aasara DoArI Daonagaava
 • kRxYNakxmaL imalk A^nD imalk pa`a^DkTsa kxrmaaLa
 • dovaaMSa iMmalk va iMmalk pa`aoDkTsa
 • SaotakrI duQa saMsqaa taDvaLo
 • iksaana duQa {tpaadk sah.saMsqaa mayaa-.icaKalahaoL
 • SaotakrI DoArI fama- kasaariSarMbao
 • ivarBaMd` duQa saMklana kod` yaoDUr
 • AaoMkxar duQa vyaa. sah. saMsqaa mayaa-. kxodarvaaDI
 • svaa.sao.Da^.kR.BaI.AM~aaoLIkxr sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.AM~aaoLI
 • mayaur duQa sakMlana koMd` maaorgaMava
 • EaI dtta duQa saMkalana koMd` itappaohLLI
 • Aidtyaa imalk fama- maaorigarI
 • pad\maavataI maihlaa sah. duQa saMsqaa jaOnavaaDI
 • Ea`I kRYNa duQa vyaava.sah.saMsqaa baamaNakIvaaDI
 • dtta duQa {tpaadk saMsqaa hNamaMta gaava
 • kOlaasa sah. duQa {tpaa. saMsqaa AaOrMgapaur
 • saahIla dUQa saMklana koMd` iba{}r
 • saMga`amaisaMh dUQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.ipasaovaaDI
 • EaI laXmaI maihlaa sah duQa saMsqaa saur]la
 • isaQdnaaqa duQa saMklana koMd` SaoDgaovaaDI
 • E`aI kxRYNaa duQa saMkxlana koMxd` kxRYNaapaur
 • saa[- kRpaa duQa saMkxlana koMd` banaovaaDI
 • yaSaaoQaara duQa saMkxlana koxMd` jaaoMQaLiKaMDI
 • mahakalaI maihlaa duQa sMasqaa mayaa- ba`amhaNavaaDa
 • Ea`I Hnaumaana sah duQa {tpaa.va vyaava.saMsqaa kaorogaaMva
 • jaaoitaila-Mga duQa saMklana koMd` icaMcaNaI
 • saaohma duQa saMklana koMd` paLsaavaDo
 • vasaMta sava- saovaa sah. saaosaayaTI dugQaivaBaaga mHOsaaL
 • iSavaamat duQa ]%padk saMsqaa mayaa- doSamauKvastI
 • gaNaoSa sah.duQa saMsqaa mayaa-. ibaTrgaava
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabagaI-
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabagaI-
 • gauuur]dovadtta sahkarI duQa saMsqaa KaDkI bau
 • gaur}dtta duQa saMsqaa itasaMgaI
 • roNaukamaataa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` dovazaNa
 • roNaukamaataa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` dovazaNa
 • svaa.saO.kO. ANNaasaaO paTIla duQa ]%padk saMsQaa iSaraoL
 • SaMBau mahadova duQa saMkxlaNa koMxd` taaoMDaolaI
 • AaMQaaro paaTIla imalk DoArI
 • Andhare Patil Milk &Milk Pro.Pvt Ltd
 • KaMDorayaa sahkxarI duQa saMsqaa mayaa-. kxarI
 • Ea`I iva$la duQa saMklana koMxd` taaoMDlao
 • i~amaRtaI sah duQa vyaava saMsqaa r}MBaaoDI (paulaacaIvaaDI)
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • BaOrva dUQa saMsqaa Aasaulao-
 • Aditya Milk Dairy Kesti
 • Aditya Milk Dairy Kesti
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • EaIrama sah duQa {tpaadk saMsqaa.saaDo
 • EaIrama sah duQa {tpaadk saMsqaa.saaDo
 • ramaoSvar imalk Aa^MD imalk pa`a^D@T
 • saarMgapaur pauvaI- dugQa {0 sahyaaoga saimaita ila0
 • kO. dgaDu (dada) imaTkla duQa saMklana va iSatakrna koMd` imaTklavaaDI
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabaMgaI-
 • isaQdramaoSvar duQa sah.saMsqaa mayaa-. inabaMgaI-
 • saarMgapaur pauvaI- dugQa {0 sahyaaoga saimaita ila0
 • roNaukxamaataa duQa{tpaadk sah. saMsqaa mayaa-.kxaotauL
 • jaya\BavaanaI duuQa saMklana koMd` BavaanaInagar
 • duQa saMklana koMd` GaanavaD
 • ramaoSvar imalk A^nD imalk pa`a^D@T
 • rama duQa saMklana dhyaarI
 • roNauka duQa saMklana koMd` AaMbaoicaMcaaolaI
 • basavaoSvar duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.AmataRvaaDI
 • £À®ègÁ¼ÀîºÀ½î. ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • saaiva~aI maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. vaMagaI naM 4
 • basavaoEvar duQa saMklana koMd` (baaoraLo) vaDdogaava
 • $$$Dwarka Dairy $$$
 • isaQdnaaqa duQa saMsqaa hajaapaur
 • isaQdnaaqa duQa saMsqaa hajaapaur
 • maaLI DoArI
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • Shri Krushna Dudh Dairy Akola
 • Ea`I ku`YNa duQa DoArI Aakaolaa
 • £À£À£À£À£À£À£À£À£À
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iSavaaMjalaI dugQaalaya
 • ddd
 • rajaivar duQa saMkxlana koMxd` {pavaLo
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • maa{]laI maihlaa duQa saMklana koMd` kxapaurvaaDI
 • paRqvaIraja paSauKaadya ivak`I koMd` A^MD DoArI imalk idMGacaI
 • Ea`I dtta kRpaa duQa saMklana koMd` baavaI
 • ABaya duQa saMkxlana koMxd` ihvataD
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd` {madI
 • saa[-rama dUQa {tpaa saMsqaa mayaa- navao vaDgaava
 • maa{]laI maihlaa sah duQa saMsqaa taabaMvao (dMDBaaga)
 • p`gatI sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-.icaMcaNao
 • AgastaIPYaI duQa saM.ko.Dubaoro
 • AgastaIPYaI duQa saM.ko.Dubaoro
 • p`gatI sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-.icaMcaNao
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` paaDLI
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` paaDLI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`Irama duQa saMkxlana koxd` kxoma
 • EaIrama duQa saMkalana koMd` baaohaLI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`IgaNaoSa duQa saMkxlana koxMd` taarapaur
 • maar}taI Baa{} laaMDgao sah duQa vyaava ssaMqaa kLMba
 • maar}taI Baa{} laaMDgao sah duQa vyaava ssaMqaa kLMba
 • k`xaMtaI dUQa saMkxlana koMxd` baaorgaava
 • pairvaar duQa saMklana koMd` baho
 • MBaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` maaolao
 • saagar duQa saMklana va iSatakrNa koMd` KaasaapaurI
 • isaQdnaaqa duQa U{tpaa. sah. saMsqaa mayaa- {marD
 • isannar taalauka duQa saMGa saMcailata duuQa saMklana koxMd
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • iSava
 • MBaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` maaolao
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • Ea`I. mahalaXmaI duQa saMkalana koMd` ArLIhTTI
 • E`aIrama maihlaa sahkxarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saaMgavaI naM.2
 • E`aIrama maihlaa sahkxarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saaMgavaI naM.2
 • ivaSvajaIta duQa saMkxlana koMd` dovaLalaI
 • ivak asaraja dUQa saMklana koMd` taaMbaaoLo
 • mahar]d` sah duQa {tpaa saMsqaa gavaLI iSavara
 • ramaoSvar imalk A^nD imalk pa`a^D@T malavaDI
 • jaaoitabaa duQa saMklana koMd` taabaMvao
 • EaI ibasalaisaQdoEvar duQa sa. koM. AcaknahLLI
 • pava-tI duQa DoArI
 • gaMgaasaagar duQa saMkxlana koMxd` cauMba
 • E`aI ivazzla duQa Autpaadk sahkarI saMsqaa laaoNaMd maaoihtao vastaI
 • ivaSvajaIta duQa saMkxlana koMd` dovaLalaI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • isadQaoSvar duQa saMsqaa Akaolao
 • kxO.SaaMtaabaa[- saavaMta sah. duQa saMsqaa
 • ibaraobaa sahkarI duQa {tpaadk va paurvaza saMsqaa mayaa-. baoLMk I
 • rozro QarNa sah. duQa ]%padk saaosaa. mayaa-.rozro QarNa
 • dMDnaaqa duQa DoArI KariSaMga
 • iSava
 • ibak`mapaur dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita ila0
 • EaI saa[- sah.duQa vya. saMsqaa mayaa-.kDgaava
 • EaI saa[- sah.duQa vya. saMsqaa mayaa-.kDgaava
 • iSavaa DoArI kuRr]Mda
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. BaaogaaolaI
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaa saMsqaa maayaa- BaaogaaolaI
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. BaaogaaolaI
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaa saMsqaa maayaa- BaaogaaolaI
 • f
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd` paaMZrovaaDI
 • isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMxd` idGaMcaI
 • mahalaXmaI dugQaalaya QarNagauttaI
 • naMidNaI dovaI maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. kxdmavaaDI
 • SaotakrI duQa saMsqaa taDvaLo
 • paavataI duQa DoArI
 • gaaokuL duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa koma
 • Ea`Idtta sah. duQa saMsqaa mayaa-. {Mbargao
 • Ea`Idtta sah. duQa saMsqaa mayaa-. {Mbargao
 • ivak asaraja dUQa saMklana koMd` taaMbaaoLo
 • sauya-pa`kxaSa dUQa saMkxlana koMxd` erMDaolaI
 • sauya-pa`kxaSa dUQa saMkxlana koMxd` erMDaolaI
 • inalalaXmaI sahkarI duQa saMkxlana koMxd` mayaa. BaMDarkxvazo
 • f
 • pava-tI duQa DoArI
 • svaa.saO.kO. ANNaasaaO paTIla duQa ]%padk saMsQaa iSaraoL
 • Ea`I.ba`mhnaaqa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.maalao
 • BaOrvanaaqa duQa saMsqaa saaonaarI
 • RraokDInaaqa sah duQa sMasqaa ivargaava
 • kaLmmaadovaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-. {cata
 • dfdfd
 • EaIkRYNa duQa saMklana koMd` naaMdNaI maao.9011598872
 • iSavaamat duQa ]%padk saMsqaa mayaa- doSamauKvastI
 • EaIkRYNa duQa saMklana koMd` naaMdNaI maao.9011598872
 • AihlyaadovaI duQa saMsqaa mayaa-. paaqarI
 • E`aI naRisaMh sarsvataI maihlaa sahkarI duQa saMsqaa dttavaaD
 • hYa- duQa saMkxlana koMd` Akxaolao
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` isaQdovaaDI
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • Ea`Inaaqa duQa saMkxalana koMxd` jaavalaI
 • naMda[- imalkx AM^nD imalkx pa`aoDvaTsa
 • mahatmaa gaa. du.vya.sa.saM.ma.hMxgargaa
 • EaI rvaLnaaqa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. BaaogaaolaI
 • jaya hnaumaana duQa saMkxlana koxd` mallaovaaDI
 • Ea`I Hnaumaana sah duQa {tpaa.va vyaava.saMsqaa kaorogaaMva
 • iSavarajao duQa saMkxlana koMd` vaalha
 • saa[- sah duQa saMsqaa gaaMQaoila
 • AgastaI sah duQa {tpaa saMsqaa paanasarvaaDI
 • dairy na
 • isaQdnaaqa duQa saMk lana koM d`. isaQdovaaDI. maao: 9764310040
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana kond` isaQdovaaDI
 • BaOrvanaaqa duQa saMklana kond` isaQdovaaDI
 • jaya bajarMga duQa sah AaMtarvaalaI KaaMDI
 • inaLkMzoSvar sah.duQa saMsqaa iSadvaD
 • inaLkMzoSvar sah.duQa saMsqaa iSadvaD
 • iSavap`saad duQa DoArI QauLgaMava
 • saahIla dUQa saMklana koMd` iba{}r
 • AihlyaadovaI duQa saMsqaa mayaa-. paaqarI
 • Ea`IKaamada duQa vyaava.sah.saMsqaa saataorIvaaDI
 • kRxYNaamaa[- duQa saMklana koMd` faNa-ovaaDI

Milk Union Client


Amul
Aarey Dairy
Gokul
Koyana
Warana
Shivamrut Dairy
Aaditya Dairy
Kisan
MRSDMM
Godavari Dairy
Swabhimani Dairy
Prabhat Dairy
Nandan Dairy
Krushna
Vasant Dairy
Navanath Dairy
Dattkrupa
Radhika Dairy
Samadhan Dairy
Datt Diry
Mauli Dairy
Thorat Dairy
Ajinkya Dairy
Devakinandan Dairy
Tulajabhavani Dairy
Saii Dairy
Sai Milk
Vita Products
Sunanda Dairy
Patil
Igloo Dairy
N Sai
Dudh Pandhari
REDCOW
Amrutsagar
Samarth
Hutatma
Shramik
Manjara
Devgiri
Nandani

Choose STIPL For Your Needs & Contact Us Today..!     Get Inquiry

Copyright 2018 © Shivinfotech All Rights Reserved

Website designed by Shivinfotech.