About Us

Dairy Client


 • mahatmaa
 • mahatmaa gaa. du.vya.sa.saM.ma.hMxgargaa
 • BaagyaEaI mahIlaa sah duQa saMsqaa mayaa-.imaTklavaaDI
 • oinasaga- Mmaihlaa duQa sMasqaa
 • AmaaogaisaQd duQa {tpaadk sah.saMsqaa mayaa-.ivaMcaur
 • kxO.SaaMtaabaa[- saavaMta sah. duQa saMsqaa
 • EaI paaMDurMga duQa saMklana maoMZapaur
 • Ea`imakx imalkx A^ND fuxD pa`aosaosaIMga [MDsT/I QaaMdrfxL bau`.
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • MBaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` maaolao
 • Asara duQa DoArI
 • basavaoEvar imalk saPlaaya-sa jat
 • imara[ duQa saMklana gaupa DaoNagaava
 • saa[-d<a imalkx Aa^D imalkx pa`aoD\@Tsa TakxLI(A)
 • inayaaoijata kainafnaaQa sah duQa {tpaadk saMsqaa mayaa badgaI
 • Ea`I.ba`mhnaaqa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.maalao
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • AaoMkxar sah. duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saMgaovaaDI
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. caLo
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd maMdupa
 • maayaakka duQa saMklana koMd gaaorDvaaDI maao 9730731921 9850715586
 • E`aIrama ma. sahkxarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saaMgavaI naM.2
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI
 • sarsvataaI DOArI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • naraoDo ToD\-sa icaMcavaIhIro
 • naraoDo ToD\-sa icaMcavaIhIro
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • Ea`Irama duQa DoArI GaaOTI
 • baLIrajaa duQa DoArI
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • maaoryaa DoArI ibalaIMga fxma- saavaLvaaDI
 • SauBama duQa DoArI [MDsTIja AMjanapaur
 • Aasara DoArI Daonagaava
 • maaLI DoArI ramaapaUr
 • saagarkRpaa duQa saMklana koMd` ksabao iDga`ja
 • vaatsalya DoArI yavatamaaL
 • basavaoSvar duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.AmataRvaaDI
 • RE`aQda duQa saMklana koMd` yaoNaogaur
 • ivakasa duQa {tpaa maukxTI
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • ijajaa{}maataa maihlaa duQa saMkxlana kxoMd`
 • EaI dtta duQa saMklana koMd` itappaohLLI
 • mahatmaa gaa. du.vya.sa.saM.ma.hMxgargaa
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • E`````````````````````````````````aI ilaMganaaqa duQasaMsqaa kanaur bauaa
 • kxmalaa[- duQa saMkxlana koxMd` raoSaovaaDI
 • MMiSavapaava-taI dUQa {tpaadkx sah saMsqaa saalamauKa
 • Ea`IkRYNa dUQa sahkarI saMsqaa mayaa-idta GaaTa ipaMparI taa.AaYTI ija. baID
 • A 1
 • rajavaQa-na duQa DoArI
 • Rajvardhan Dudh Dairy
 • rajavaQa-na dUQa vyavasaayaIk sah.saMsqaa
 • SaMBaurajao dugQaalaya AagaLgaava
 • pafxullataa maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. idvaaNamaLa
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • iSavaa DoArI kuRr]Mda
 • AirhMta duQa DoArI Ajau-navaaD
 • sauya-pa`kxaSa dUQa saMkxlana koMxd` erMDaolaI
 • Hari Om Dairy
 • janataa duQa saMkxlana kxoMd`
 • kO.iksanarava paaTIla sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.vastaI saakuDI-.
 • Ea`I isaQdoSvar duQa DoArI Aarga
 • Ambai Dudh Sankalan & Vikri Kendra
 • vasaMta sava- saovaa sah. saaosaayaTI dugQaivaBaaga mHOsaaL
 • ufxhdfhj
 • vaatsalya DoArI yavatamaaL
 • hnauumaana sahkarI duQa {tpaadk saMMsqaa
 • raQaakxRYNa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` icaMcapauur Kau.
 • Ea`Irama duQa saMkxlana koMd` kxrgaNaI
 • paaMDurMga sah duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. dovaDo
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • iSava
 • SHIVRDFASFAASA
 • jaya sadgaur} duQa saMkxlana koMxd` Bauma
 • margaDo dUQa saMklana saMsqaa
 • Mmao. paaMDurMga kx`paa duQa saMklana kooMxd` {margaa
 • BaUimapau~a DoArI icaKalaI
 • Ea`Irama sahkarI duQa vyaavasaa[k saMsqaa mayaa-idta baanagao
 • kO. saaKarabaa[- duQaaLo ma.saMsqaa mayaa-. paDsaaLI
 • dugQaoEvar duQa saMklana maoMZapaur
 • jaya malhar dUQa saMsqaa maya-a.roDo.
 • kulasvaaimanaI BaOrIBavaanaI duQa {tpaa.saMsqaa
 • REa`I svaamaI samaqa- DoArI naaMdgaava 02552242436
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana va ivak`I kond`.kvazo iparana
 • Ea`I saMta baaLumaamaa duQa saMklana koM d` paoz
 • Aaoma saa[- imalkx saoMTr paonnaur
 • kRxYNaamaa[- duQa saMklana koMd` faNa-ovaaDI
 • saMta &aanaoSvar sah. duQa saMsqaa ma. cavhaNavaaDI
 • BaOrvanaaqa sah. duQa saMsqaa mayaa-. fxulaicaMcaaolaI
 • saa[- duQa saMklana koMd` [MdaorI faTa
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • svaraMjalaI duQa saMsqaa
 • SaMkrrava [naamadar duQa saMsqaa mayaa-.maaNakxI
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • i~amautaI- sahk arI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. isaQdovaaDI 9764310040
 • EaI hnaumaana duQa saMkxlana koMxd` kxnaa-L
 • E`aI tauLjaaBavaanaI duQa DoArI
 • vaOYNavaI duQa vyaa.sah saMsqaa mayaa-.
 • vaOYNavaI duQa vyaa.sah.saMsqaa.mayaa-
 • EaI jao.ko.pavaar duQa saMklana koMd` gaaMQaInagar 9823898483
 • SaotakrI duQa saMklana koMd` ToMBaU
 • maaQavarava taajaNao sah duQa {tpaa saMMsqaa mayaa- Saok[-vaaDI
 • inayaao AmaRta maihlaa duQa saMklana koMd` raMgaaoLI
 • iSava ToDsa- saaMgalaI
 • naaganaaqa dQa sasqaa mayaa- SaoTfxL
 • E`````````````````````````````````aI kRYNa maihlaa duQasaMsqaa baamaNakIvaaDI
 • saumana gaavaDo maihlaa sah. duQa {tpaa. saMsqaa Saardanagar
 • pafxullataa maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. idvaaNamaLa
 • AanaMd ema.sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.kxvazosaar
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • paRqvaIraja paSauKaadya ivak`I koMd` A^MD DoArI imalk idMGacaI
 • kxlyaaNaI maihlaa sah. duQa saMsqaa Kaamagaava
 • saa[-kRpaa DoArI kuMxBaarI
 • saa[-kRpaa DoArI kuMxBaarI
 • saa[-kRpaa DoArI kuMxBaarI
 • EaI.taatyaasaahoba kaoro sah duQa saMsqaa icakuDo-
 • gd
 • E`````````````````````````````````aI Kaamada duQasaMsqaa saataorIvaaDI
 • E`aI gaNaoSa sahkarI dUQa saMsqaa
 • jaya malhar dUQa saMsqaa maya-a. Dubaoro
 • gaao saMskRtaI gaao SaaLa
 • gaao saMskRtaI gaao SaaLa
 • EaI caaMgadova maihlaa sa duQa saMsQaa vaolHaNao
 • isadQanaaqa duQa {tpaadk saMsQaa hajaapaur
 • saagar duQa saMklana va iSatkrNa koMd` KasaapurI
 • gajaanana duQa {tpaa.sah. saao. laI.vanavaasamaacaI
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd` taDvaLo
 • E`aI.jakrayaa duQa saMklana koMd` yaoNakI
 • mayaur duQa saMkxlana koMd` paaTkuxla
 • maaQavarava taajaNao sah duQa {tpaa saMMsqaa mayaa- Saok[-vaaDI
 • maaQavarava taajaNao sah duQa {tpaa saMMsqaa mayaa- Saok[-vaaDI
 • jaya malhar dUQa saMsqaa maya-a.roDo
 • jagadMbaa DoArI
 • AmaRtaa duQa saMkxlana koMd` kxaLgaaMva
 • AmaRtaa duQa saMkxlana koMd` kxaLgaaMva
 • E`````````````````````````````````aI kRYNa duQasaMsqaa maaorovaaDI
 • Ea`I saMta baaLumaamaa duQa saMklana koM d` paoz
 • RRRR`Ea`Irama pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa Qaanaaoro
 • AmlaoSvar sah duQa {tpaa. saMsqaa AMBaaoL
 • iSava ToDsa- [MsTumaoMTsa pa`a ila saaMgalaI
 • jaya malhar dUQa saMsqaa maya-a.roDo
 • jaya BagavataI duQa saaosaayaTI taavaKaoDa
 • jaya malhar dUQa saMsqaa maya-a.DUbaoro
 • AnnapaUNaa- maihlaa dUQa saMsqaa mayaa-idta narvaaD
 • hnaumaana sah duQa saMsqaa mayaa- paaMgarI
 • saa[- AaQaar DoArI
 • padmaavataI duQa DoArI samaDaoLI
 • AaidSa@taI duuuuuuQa saMkxlana koxMd` maaorgaava doiSaMga
 • mahatmaa fulao duQa saMklana koMd`
 • saaqa-kx duQa saMkxlana kxMod` Bauma
 • AaidSa@taI duuuuuuQa saMkxlana koxMd` maaorgaava doiSaMga
 • AgastaI AmaRta sah duQa {tpaa saMsqaa saugaava bau
 • saahIla dUQa saMklana koMd` iba{}r
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` vaafLo
 • E`````````````````````````````````aI kRYNa duQasaMsqaa maaorovaaDI
 • saa[-kRpaa DoArI kuMxBaarI
 • nardokr duQa saMklana kod` naoimanaaqanagar maalagaava
 • mahL duQa saMklana
 • Aaoma dtta duQa saMkxlana koMxd` paaDLI
 • padmaavataI duQa DoArI samaDaoLI
 • iSavataoja duQa saMkxlana koMxd` baavacaI
 • Ea`I gaNaoSa sah. dUQa vyaava. saMsqaa mayaa-. maMd`upa
 • Ea`I gaNaoSa sah. dUQa vyaava. saMsqaa mayaa-. maMd`uxpa
 • ivarBad` pa`aqaimak duQa {tpaadk sahkarI saMsQaa mayaa-
 • dtta duQa {tpaadk saMsqaa hNamaMta gaava
 • paaMDurMga kRxpaa duQa iSatakxrNa koMxd` jaovaLI
 • Ea`I.ba`mhnaaqa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.maalao
 • zakur DoArI vaQaa-
 • fsfrsfr
 • daimaNaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa sadaiSavanagar
 • C~apataI iSavaajaI sah duQa saMsqaa nao{rgaava(jaLgaava)
 • SauBama duQa DoArI [MDsTIja AMjanapaur
 • SauBama duQa DoArI [MDsTIja AMjanapaur
 • E`aIkRYNa duQa saMklana va iSatakxrNa koxMd` gaaosaavaIvaaDI
 • mayaur ga`aimana AiBavaRQaI saMGa maaNakapaur
 • Ea`I BaOrvanaaqa duQa saMkxlana koMxd` icaKalaI
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadkx sah. saMsqaa BaaopasaovaaDI
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadkx sah. saMsqaa BaaopasaovaaDI
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadkx sah. saMsqaa BaaopasaovaaDI
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadkx sah. saMsqaa BaaopasaovaaDI
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadkx sah. saMsqaa BaaopasaovaaDI
 • mayaur ga`aimana AiBavaRQaI saMGa maaNakapaur
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • hnaumaana duQa vyaa. sah. saMsqaa mayaa-. faoMDiSarsa
 • jaya sarsvataI AmaRta fxma- maaLovaaDI jaaMBauD
 • duQa saMklana koMd` GaanavaD
 • Qavalaka`MtaI duQa saMklana va iSata krNa koMd `SaoLgaaMva
 • vajaroSvarI sah duQa saMsqaa iSarsagaava laOakI
 • vajaroSvarI sah duQa saMsqaa iSarsagaava vaLdgaava
 • sdfsdf
 • maaohnarava iSandO sahkarI duQa ]tPaadk saMsqaa baoLkI
 • saagarkRpa duQa saMklana koMd` ksabao iDga`ja
 • saagarkRpa duQa saMklana koMd` ksabao iDga`ja
 • basavaoSvar dUQa DoArI KajagaunahT\TI
 • hosaI
 • hosaI dugQaalaya jat
 • inalalaXmaI sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. BaMDarkxvaza
 • jagadMbaa duQa saMklana koMd` KaDaMbao
 • vajaroSvarI sah duQa saMsqaa vaLdgaava
 • Ea`I isaQdoSvar duQa DoArI Aarga
 • pad\maavataI maihlaa sah. duQa saMsqaa jaOnavaaDI
 • iSavagaMgaa duQa saMkxlana koMxd` saaonaarvaaDI
 • gaaopaala sah duQa {tpaa sMasqaa mayaa-. mauLvaohra
 • dMDnaaqa duQa DoArI KariSaMga
 • AanaMd ema.sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.kxvazosaar
 • laXmaI duQa saMsqaa
 • MOOiEarama sah. duuQa {tpaadk saMsqaa imazsaagaro
 • maaLI DoArI ramaapaUr
 • ddhdh
 • dsdsds
 • tauLjaa[- duQa saoMTr QaaDrI
 • tauLjaa[- duQa saoMTr QaaDrI
 • jayaBavaanaI duQa saMkxlana koMd` raohkxla
 • maajaI saOinakx dugQa vyavasaaya sahkxarI saMsqaa
 • svarajya duQa saMkxlana koMxd` javaLa
 • kxipala sah.duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. caLo (gaayakvaaD vastaI )
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • jaya KaMDorayaa dUQa saMsqaa inamagaava
 • isaQdnaaqa duQa {tpaadk va paurvaza saMsqaa AMklao
 • kxipala sah.duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. caLo (gaayakvaaD vastaI )
 • basavaoSvar imalk saplaayasa-
 • isaQdaqa- caaOQarI dUQa DoArI naaMd`o
 • fgdg
 • dwewe
 • kO. parSaurama duQa saMkxlana va SaItakrNa koMd` kxrmaaLa
 • ghgjb
 • E`````````````````````````````````aI ilaMganaaqa duQasaMsqaa kanaur bauaa
 • yaSa duQa saMklana koMd` vaaDIkuraolaI maao 7588504135
 • hnaumaana duQa saMkxlana baagaovaaDI
 • E`aI kanaIfnaaqa duQa saMklana koMd` {LUpa.
 • E`aI kanaIfnaaqa duQa saMklana koMd` {LUpa.
 • E`aI kanaIfnaaqa duQa saMklana koMd` {LUpa.
 • SauBama DoArI
 • rama
 • E`````````````````````````````````aI kRYNa mihlaa duQasaMsqaa baamaNakIvaaDI
 • E`aI naRisaMh sarsvataI maihlaa sahkarI duQa saMsqaa dttavaaD
 • rtnap`aBaadovaI maihlaa yaoLIva
 • rtnap`aBaadovaI maihlaa yaoLIva
 • AnauYka duQa sakxlana koxd` jaaoitabaacaI vaaDI
 • RRRR`Ea`Irama pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa Qaanaaoro
 • iSavasaa[- duQa saMkxlana koxd` paKar}D
 • oOipa`yadSa-na [Midra maihlaa sah duQa saMsQaa kOxTo kxmalaoSvar
 • rajakxumaarI maihlaa duQa {tpaa. saMsqaa mayaa- vaDapaur
 • rama DoArI
 • inamagauL
 • ivazzla duQa saMklana koMd kasaogaava
 • k
 • aaa
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • EaIgaNaoSa duQa saMkxlana koMxd` maMd`upa
 • jayaisaMh maaohItao paaTIla sah.duQa {%paa saMsqaa [MgaLonagar kdmavaaDI
 • E`aIrama duQa saMklana KaasaapaurI
 • Ea`imakx imalkx A^ND fuxD pa`aosaosaIMga [MDsT/I QaaMdrfxL bau`.
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • iSavarajao duQa saMkxlana koMd` vaalha
 • E`````````````````````````````````aI Kamada duQasaMsqaa saataorIvaaDI
 • saupar duQa saMklana koMd` taLogaava idGao
 • RRRR`Ea`Irama pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa Qaanaaoro
 • idgaMbar baaoraDo SaotakxrI duQa saMsqaa SaogaaMva
 • saa[- duQa saMklana koMd` QaamaaoDo
 • xzc
 • ivazzla duQa saMklana koMd kasaogaava
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo³maaorovaaDI
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo³maaorovaaDI
 • C~apataI duQa {tpaadkx sah.saMsqaa mayaa-.saaLuMKaovastaI
 • BaOrvanaaqa imalkx pa`aojaokT
 • ibaraobaa sahkarI duQa {tpaadk va paurvaza saMsqaa mayaa-. baoLMk I
 • Ea`Inaaqa BaOrva sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.maaMDvao
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • EaI vaotaaLnaaqa duQa saMklana koMd` AacarovaaDI 9421121921
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo³maaorovaaDI
 • Aidtyaa imalk fama- maaorigarI
 • ivazzla r]KmaINaI mahIlaa duQa {tpaa. sah. mayaa- iSarDaNao
 • duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-
 • EaIrama sah duQa {tpaa saMsqaa mayaa- kurkuTvaaDI
 • gaaosavaQa-na sah dUQa vyaava saMsqaa mayaa-. icattaoipaMpaLgaaMva
 • iSavaamaRta duQa saMklana koMd` iSaMdovastaI (50faTa maaMDvao)
 • iSavaamaRta duQa saMklana koMd` iSaMdovastaI (50faTa maaMDvao)
 • gaItaa paaoL DoArI
 • raja DoArI
 • ivarBad` pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa dovargaava
 • Qavalak`MataI dUQa saMklana va SaItakrna koMd` naa[-caakur
 • nardokr duQa saMklana kod` naoimanaaqanagar maalagaava
 • AnnapaUNaa- maihlaa dUQa saMsqaa mayaa-idta narvaaD
 • ivakasa duQa {tpaa maukxTI
 • Ea`I rama DoArI
 • saagar duQa saMklana va iSatkrNa koMd` KasaapurI
 • saagar duQa saMklana va iSatkrNa koMd` KasaapurI
 • iSavaamaRta saMoTr maanao vastaI
 • Ea`I dtta duQa saMklana koMd` yaotagaaMva
 • saa[- duQa saMklana koMd` [MdaorI faTa
 • yaSaaoda duQa DoArI maalaogaaMv amaao. 7350262421
 • rajaasaaba duQa saMklana koMd Bausaonagar
 • SahajaIrava(dada) paaTIla jaya BavaanaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa-.taaMbavao(kaSaIpaur)
 • mahakalaI maihlaa duQa sMasqaa mayaa- ba`amhaNavaaDa
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI
 • mayaur ga`aimana AiBavaRQaI saMGa maaNakapaur
 • paaMDurMga DoArI QaanaaorI
 • Ea`I iva$la duQa saMklana koMxd` taaoMDlao
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo³maaorovaaDI
 • uytuyty
 • jaya BavaanaI sah.dUQa vyaava saMsqaa mayaa-.dttavaaD
 • maa{]laI maihlaa duQa saMklana koMd` kxapaurvaaDI
 • PMD Milk And Foods
 • daZ Kaud- sahkarI duQa saMsqaa daZ Kaud-
 • hYa- duQa saMkxlana koMd` Akxaolao
 • isadQanaaqa duQa saMklana icaMcaNaI
 • jaya hnaumaana duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa BaaoLo vastaI
 • Aaoma Ea`IgaNaoSa duQa SaItakrNa koMd` raohkla
 • paRqvaIraja duQa saMkxlana koMxd` vaakxI (iSavaNao )
 • jaya\BavaanaI duuQa saMklana koMd` BavaanaInagar
 • jyaaotaIbaa duQa saMkxlana va iSatakxrNa kxoMd` laaohara
 • EaI kRYaI duQa saMklana koMd` kRYaInagar
 • EaI kRYaI duQa saMklana koMd` kRYaInagar
 • saarMgapaur pauvaI- dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita ilaimaToD
 • * iSavakR]paa duQa saMk]lana k]oMd` jarMDI
 • AgastaIPYaI duQa saM.ko.Dubaoro
 • samaqa- duQa saMkxlana va iSatakxrNa koMd` maanaogaava 9822852284
 • E`aI ivazzla duQa Autpaadk sahkarI saMsqaa laaoNaMd maaoihtao vastaI
 • roNauka[- imalk DoArI p`aaoDkT
 • jaya hnaumaana duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa BaaoLo vastaI
 • gaur}dtta duQa saMsqaa itasaMgaI
 • AgastaI sah duQa {tpaa saMsqaa paanasarvaaDI
 • AgastaI sah duQa {tpaa saMsqaa paanasarvaaDI
 • duQa saMklana koMd`
 • rajamaataa DoArI
 • rajamaataa DoArI
 • EaIrama sah duQa {tpaa saMsqaa mayaa- kurkuTvaaDI
 • rajamaataa DoArI
 • sssd
 • kRYNaamaa[- duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa mayaa-.Saoro
 • iEagaNaoSa sahkarI duQa saMsqaa SaorNaKaola
 • saaonaihra duQa {tpaadk saoMTr kDogaava
 • saMgamaoSvar duQa saMkxlana kxMod` naaganaur ipa. e
 • inarMkaar DoArI
 • iSava kRpaa sah duQa saMsQaa SaorovaaDI
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • rozro QarNa sah. duQa ]%padk saaosaa. mayaa-.rozro QarNa
 • iksaana Sa@tI sahkarI duQa saMklana koMd` mayaa-.mallaovaaDI maao.7588363280 maaoM.8275474396
 • KaMDoSvar sah duQa saMsqaa mayaa- mhaLadovaI
 • janasaovaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. duMDgao
 • rajaEaI Saahu maharaja sah duQa ]%padk saMsqaa paq`a`I`
 • ```
 • RRRR`Ea`Irama pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa Qaanaaoro
 • Uibarudova duQa saMklana koMd` varkuTo
 • naaganaaqa duQa saMklana koMd`
 • isannar taalauka duQa saMGa saMcailata duuQa saMklana koxMd
 • Aa
 • saidcCa sah dUQa {tpaa saMsqaa mayaa- SaolaipMapaLgaava
 • AMibaka duQa vyava. saMsqaa {madI
 • rajaEaI Saahu maharaja sah duQa ]%padk saMsqaa paq`a`I`
 • AmaRtasaagar koMd` baihrvaaDI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • janasaovaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. duMDgao
 • janasaovaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. duMDgao
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • naMidNaI dovaI maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. kxdmavaaDI
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` paaDLI
 • SaMBau mahadova duQa saMkxlaNa koMxd` taaoMDaolaI
 • padmaavataImaataa sah duQa saMsqaa [MdaorI
 • hnaumaana sahkxarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-.yaorvaLo
 • janasaovaa sahkarI duQa vyaavasaa[-k saMsqaa mayaa-. duMDgao
 • S S Dairy
 • jagadbaa D
 • roNaukamaataa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` dovazaNa
 • roNaukamaataa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` dovazaNa
 • saaonaa[- duQa iSatakxrNa saMsqaa kxamataI
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • kO. SaMkrrava ra.doSamauKa duQa {tpaa.sah.saMsqaa.mayaa- baarD
 • iSava SaMBaao duQa saMkxlana koMxd` iSaMgaaoNaI- (paaTIla vastaI)
 • padmaavataImaataa sah duQa saMsqaa [MdaorI
 • EaIrama duQa saMklana koMd
 • AMUL SURYAKSHA MILK CHILLING PLANT
 • inalalaXmaI sahkarI duQa saMkxlana koMxd` mayaa. BaMDarkxvazo
 • inalalaXmaI sahkarI duQa saMkxlana koMxd` mayaa. BaMDarkxvazo
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • saa[- duQa saMklana koMd` [MdaorI faTa
 • pauNaa- imalkx A^ND A^ga`ao pa`aoDkTsa baaorgaava baajaar AaDgaava icaMcaaolaI fxaTa
 • svaamaI samaqa- sah duQa saMsqaa mayaa- jaacakvaaDI
 • Ainakota duQa {tpaadk saMklana laaohgaava
 • E`aI KaMDaobaa duQa saMkxlana jaakxoipaMparI
 • vaOSnavaI duQa saMklana koMd`.iDgaaoL
 • saMta baaLumaamaa maihlaa sah.duQa saMsqaa mayaa- paaqauDI-
 • svaaiBamaanaI duQa saMklana koMd` raMgaaoLI
 • saa[- duQa saMklana ko`Md` itagaava
 • saa[- duQa saMklana koMd` [MdaorI faTa
 • `Ea`I iSatalaa DoArI paaMZrvaaDI
 • gaaokuL duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa koma
 • QavalaisaMH duQa saMsqaa mayaa-. jaaQavavaaDI
 • qqq
 • maaoryaa duQa saMklana koMd` maayanar faTa QaaoMDovaaDI
 • E`````````````````````````````````aIkRYNa maihlaa duQasaMsqaa baamaNakIvaaDI
 • ss
 • svaaiBamaanaI duQa saMklana koMd` raMgaaoLI
 • svaaiBamaanaI duQa saMklana koMd` raMgaaoLI
 • padmaavaita
 • adhfah
 • inayaaoijata kainafnaaQa sah duQa {tpaadk saMsqaa mayaa badgaI
 • inayaaoijata kainafnaaQa sah duQa {tpaadk saMsqaa mayaa badgaI
 • inayaaoijata kainafnaaQa sah duQa {tpaadk saMsqaa mayaa badgaI
 • naanaa duQa saMkxlana koMxd` baaorgaaMva
 • hgjghj
 • hgjghj
 • iSavaSaMkxr duQa saMkxlana koMxd` gaaorDvaaDI
 • rozro QarNa sah. duQa ]%padk saaosaa. mayaa-.rozro QarNa
 • Aidtyaa imalk fama- maaorigarI
 • EaI.taatyaasaahoba kaoro sah duQa saMsqaa icakuDo-
 • yaaoigataa DoArI fama-
 • E`aIrama sah. EaI. baa . baM.vastaI saMsqaa naMdoSvar
 • Ea`I ilaMganaaqa duQasaMsqaa kanaur bauaa
 • saainayaa duQa saMkxlana koMxd` AasaU .
 • saainayaa duQa saMkxlana koMxd` AasaU .
 • saainayaa duQa saMkxlana koMxd` AasaU .
 • Renukai Milk Dairy Products
 • ssds
 • iSavaSaMBaao duQa saMsqaa [sar}pa
 • iSarsaa[- sah.duQa ]%pa saMsqaa mayaa-.gaaojaubaavaI
 • gaur]kRpaa duQa saMklana koMd` idvaSaI
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` [-sa$p
 • maalapaur Qavala duQa
 • E`aI hnaumaana sah duQa {tpaa. va vyaava.saMsqaa kaorogaava
 • E`````````````````````````````````aI Kaamada duQasaMsqaa saataorIvaaDI
 • gaur]kRpaa duQa saMklana koMd` idvaSaI
 • gaur]kpaa duQa DoArI
 • vasaMta sah duQa vyaava saMsqaa yaoDoinapaaNaI
 • jagadMbaa sah.duQa saMsqaa mayaa-. kugaaMva
 • baLIrajaa duQa saMkxlana koxMd` maaMjarI
 • kaLmmaadovaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-. {cata
 • Aidtyaa imalk fama- maaorigarI
 • ivaGnahtaa- duQa saMklana koMd paalaI
 • Ea`I kRxYNaa duQa saMsqaa
 • iSavaSaMBaao duQa saMklana koMd` [sar]pa
 • EaI gaNaoSa sah.duQa {tpaa.saMsqaa saupalaI paLSaI
 • EaI gaNaoSa sah.duQa {tpaa.saMsqaa saupalaI paLSaI
 • Ea`I iva$la duQa saMklana koMxd` taaoMDlao
 • ibajasaanaI duQa saMsqaa ipaMparalaa
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana koMd`
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana koMd`
 • EaI. iSavaSaMkr sahkarI duQa vyaavasaaiyak sMasQaa ma.baaSaI
 • Ea`I iva$la duQa saMklana koMxd` taaoMDlao
 • kRxYNaamaa[- ga`amaINa {dyaaoga ZvaLI
 • maalapaur Qavala duQa
 • roNauka duQa saMklana koMd` paT.kuraolaI
 • saukaLvaaD paMcaka`oSaI dugQa vyava.sah.saMsqaa maa.saukaLvaaD
 • maar}taI Baa{} laaMDgao sah duQa vyaava ssaMqaa kLMba
 • baaMda paMcak`aoSaI sahkarI
 • fsdsds
 • AadSa- ma sah. duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. SaaKaa naM 2 Akxaolaa
 • Renukai Milk Dairy Products
 • v
 • BaUimapau~a DoArI baulaDaNaa
 • BaUimapau~a DoArI baulaDaNaa
 • sama`aT dugQa saMkxlana kxMod` banaaLI
 • sama`aT dugQa saMkxlana kxMod` banaaLI
 • saa[kRpaa duQa {tpaadna saMsqaa maoDiSagaI
 • [Midra duQa saMklana koMd` {madI
 • laaokrajaa duQa saMsqaa saaonyaaL
 • jaaoitaila-Mga duQa saMklana koMd` icaMcaNaI
 • EaI.gaNaoSa sah.duQa vyaava.saMsqaa mayaa-.
 • EaI.gaNaoSa sah.duQa vyaava.saMsqaa mayaa-.
 • iSava svarajya duQa saMkxlana koMxd` eO.baud`Ukx
 • iSava svarajya duQa saMkxlana koMxd` eO.baud`Ukx
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • paaTIla dUQa DoArI mhOsaaL
 • mahL duQa saMklana
 • sssd
 • ghsdhgdhjfjhfd
 • Ea`I rvaLnaaqa [TlaadovaI sah.dUQa vyaava saMsqaa.mayaa-.Aasagoa
 • sssd
 • laaMjaa sah.dUQa {tpaa saMsqaa mayaa-.laaMjaa
 • saaiva~aI maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. vaMagaI naM 4
 • qqq
 • svaamaI samaqa- maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. taolagaava
 • AadSa- duQa saMklana koMd` rovanaaL
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • kOx.Ea`ImataI {maadovaI GaaorpaDo dUQa saMsqaa mayaa-.dttavaaD kxaLmmaavaaDI vasaahta
 • E`````````````````````````````````aI kRYNa maihlaa duQasaMsqaa baamaNakIvaaDI
 • jaya hnaumaana duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa BaaoLo vastaI
 • iSava
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • f
 • Ea`I balarama DoArI baur]MjavaaDI
 • Shri Balram Dairy Burunjwadi
 • vhjlhl
 • pauNaa- imalkx A^ND A^ga`ao pa`aoDkTsa baaorgaava baajaar AaDgaava icaMcaaolaI fxaTa
 • naMdataa[- iSaMdo maihlaa sah duQa {tpaa. saMsqaa mayaa- hrInagar
 • ivajayaalaXmaI duQa saMkxlana koM d` naagaovaaDI
 • pauNaa- imalkx A^ND A^ga`ao pa`aoDkTsa baaorgaava baajaar AaDgaava icaMcaaolaI fxaTa
 • jaya BavaanaI maihlaa duQa {. sah.saMsqaa mayaa-.
 • AmaRtasaagar Akaolao
 • ibak`mapaur dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita ila0
 • janalaXmaI sah duQa {tpaa saMsqaa vaaGaapaur
 • ibak`mapaur dugQa {tpaadk sahyaaoga saimaita ila0
 • jaya jyaaoita-laIMga dugQa vyaava. sah. saMsqaa mayaa-. kxdmavaaDI
 • ````````````````````````````````````````````Vrmapaur daiKalaI duugV {tpaadk sahyaaoga saimaita ila0
 • Ea`I laXmaI sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. duQaarI
 • Dharmpur Dakhili Dugdh Utpadak Sahyog Samiti
 • dfs
 • kurLp sava- saovaa saaosaayaTI ila kurLp ³duQa ivaBaaga´
 • kurLp sava- saovaa saaosaayaTI ila kurLp ³duQa ivaBaaga´
 • jkl
 • fg
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • jyj
 • isa
 • SaotakrI sah duQa saMsqaa [Tkro
 • Ea`I.vaarNaa sah. duQa {tpaa saMsqaa mayaa-. farNaovaaDI (iSa)
 • iSavama duQa saMklana koMd` sarkaolaI
 • ABaya duQa saMkxlana koMxd` ihvataD
 • sssd
 • maa{laI duQa saMklana koMd` taLmaavalao
 • sssd
 • sssd
 • samaqa- maihlaa duQa saMsqaa mayaa-. gaujaogaava
 • Qama-vaIr sadaiSava maanao duQa {tpaadk sahkarI saMsqaa vaTfxLI
 • hYa- duQa saMkxlana koMd` Akxaolao
 • kurLpaxsava- saovaa saaosaayaTI ila kurLpa³duQa ivaBaaga´
 • sssd
 • iSava SaMkr duQa DoArI
 • Ea`Irama sahkarI duQa vyaavasaa[k saMsqaa mayaa-idta baanagao
 • SaotakrI duQa DoArI AnD Aayask`Ima paala-r
 • BaOrvanaaqa duQa saMsqaa saaonaarI
 • sarsvataI DoArI fama- caaoMDI
 • baalagaMQava- sahkarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-.naagazaNao
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • jagadMbaa sah.du\Qa saMsqaa mayaa-. ihrja
 • sssd
 • jaya bajarMga duQa vyava sah mayaa-
 • inaLkMzoSvar sah.duQa saMsqaa iSadvaD
 • inaLkMzoSvar sah.duQa saMsqaa iSadvaD
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • sssd
 • baalaajaI duQa vyava.sah.saMsqaa.mayaa- KaDkI
 • Aaya- imalkx DoArI maMd`upa
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • kxO.xkxakxasaao saaMLuKao paaTIla sah. duQa saMsqaa baamaNaI
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • Anauja duQa saMkalana koMd` yaoLavaI
 • jaya BavaanaI duQa saMsqaa saaorDI
 • Anauja duQa saMklana koMd` yaoLavaI
 • jyaaoitailaMga duQa saMkxlana koMxd` taaoMDlao
 • jyaaoitailaMga duQa saMkxlana koMxd` taaoMDlao
 • sssd
 • SaasakIya duQa iSatakrNa koMd` jaalanaa
 • saa[-naMMd duQa DoArI kur}kvaaDo
 • sssd
 • id.SaotakrI dugQa {tpaadk sah.sasqaa duQaaLa
 • sssd
 • gaaorsa dugQa {tpaadk sah.sasqaa naada(gaaomauKa)
 • mahalaXmaI dugQaalaya QarNagauttaI
 • sssd
 • varaoDa dugQa {tpaadk sah. saMsqaa
 • kipalaoEvar duQa saMkxlana koMd` KaDa-
 • hanaumaaana duQa
 • ffdfdfdf
 • jayaisaMh maao. paa. duQa saMsqaa paLsamaMDL
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • satyapa`BaadovaI maihlaa duQa saMsqaa gaarvaaD
 • satyapa`BaadovaI maihlaa duQa saMsqaa gaarvaaD
 • pa`ivaNa duQa {tpaadk sah.saMsqaa koSaaorI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • iksaana dugQa {tpaadk sah.saMsqaa kaohLI
 • sssd
 • Ea`I kxoSavaraja sah. duQa {tpaa.sasMqaa mayaa-. h.maMgaovaaDI
 • isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMxd` idGaMcaI
 • sarsvataI DoArI fama- caaoMDI
 • sarsvataI DoArI fama- caaoMDI
 • sssd
 • yaSaaoda duQa {tpaadk sah.sMasqaa taolakamazI
 • Ea`IkRYNa duQa vyaava.sah.saMsqaa maaorovaaDI
 • rtnap`aBaadovaI maihlaa yaoLIva
 • sssd
 • jayaduga- duQa {tpaadk sah.saMsqaa saavanaor
 • maayaakka duQa saMklana koMd gaaorDvaaDI
 • A
 • jyaaoitalaIM-ga duQa saMklana koMd` gaaomaovaaDI
 • sssd
 • samaqa- duQa saMsqaa mayaa-. paakxNaI
 • Ea`I dtta dUQa DoArI AavaMZI
 • AiSvanaI duQa koMd`¸ BaaTvaDo maaoooooo.naMMMMMMM.8329917255
 • Ea`imakx imalkx A^ND fuxD pa`aosaosaIMga [MDsT/I QaaMdrfxL bau`.
 • sssd
 • isaQWnaaqa sahkarI duQa saMsqaa vaaTMbaro
 • isaQdnaaqa duQa saMkxlana koMxd` idGaMcaI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • SaasakIya duQa iSatakrNa koMd` maahaora
 • EaIrama sah duQa {tpaadk saMsqaa.saaDo
 • sssd
 • ko paO hnaumatarava gaayakvaaD maihlaa duuQa sasqaa dovaLalaI
 • iksaana sah duQa saMsQaa kasaogaava
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • jaaoita-laIMga sahkarI duQa saMsqaa inagaDI Kaud-
 • AadSa- duQa saMklana koMd` rovanaaL
 • Ea`I Hnaumaana sah duQa {tpaa.va vyaava.saMsqaa kaorogaaMva
 • iSavataoja sah duQa vyaava saMsqaa mayaa- ivargaava
 • EaI hnaumaana sah duQa saMsqaa maalaovaaDI
 • Ea`I. hnaUmaana duQa {tpaadk saMsqaa iSavaajaInagar kxata`aL
 • isaQdnaaqa duQa U{tpaa. sah. saMsqaa mayaa- {marD
 • isaQdnaaqa duQa U{tpaa. sah. saMsqaa mayaa- {marD
 • iksaana sah duQa saMsQaa kasaogaava
 • sauipa`yaa imalk A^D imalk pa`aoD@T Bauma
 • E`aI gaNaoSa duQa Autpaadk sahkarI saMsqaa Zaopao maLa faoMDiSarsa
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • iSava
 • iSava
 • sssd
 • r}kximaNaI ma.saMsqaa mayaa-.iDkxsaL
 • sssd
 • iSava
 • sssd
 • jayakipalaa duQa {tpaadk sah.saMsqaa mayaa-.koLvad
 • mahalaXmaI dugQaalaya QarNagauttaI
 • maalapaur Qavala duQa
 • maalapaur Qavala duQa
 • C.tararaNaI mahIlaa dUQa ]%pa.sah.saMsqaa mayaa- imaNacao
 • C.tararaNaI mahIlaa dUQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa- imaNacao
 • jagadMba duQa {tpaadkx sahkxarI saMsqaa mayaa-.Aavao
 • jagadMba duQa {tpaadkx sahkxarI saMsqaa mayaa-.Aavao
 • sssd
 • isaQdnaaqa duQa U{tpaa. sah. saMsqaa mayaa- {marD
 • iSava
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • maMgalamautI- duQa saMklana koMd` ipMprI
 • saaO.sauiSalaa iva.paaTaoLo sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.icaMcavaaD
 • iSavar%na duQa ]%padk sah.saMsqaa mayaa- mahaLuMga
 • janasaovaa sah.dUQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.baanagao
 • iSava
 • iSavataoja sah duQa vyaava saMsqaa mayaa- ivargaava
 • maMgalamautaI- duQa saMklana koMd` ipMaMparI
 • Shiv Traders Sangli
 • saa[- AaQaar
 • mahalaXmaI maihlaa duQa {tpaadk saMGa caMdurTok
 • Aaher Foods Pvt.Ltd Wadhu Bk.
 • EaI jaaoitila-Mga sah.duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.saakuDI-
 • Ea`I jaaoitaila-Mga sah.duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-.saakuDI-
 • iSavataoja sah duQa vyaava saMsqaa mayaa- ivargaava
 • REa`Imaana baapausaahoba ravala sah.duQa {tpaa. sasqaa mayaa-. vaaDI
 • sssd
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • iSavar%na duQa ]%padk sah.saMsqaa mayaa- mahaLuMga
 • vaor]LI bau. sahkarI duQa {tpaadk saaosaayaTI
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd` {madI
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd` {madI
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd` {madI
 • BHAGWANBABA DUDH SANKALAN V SHITKARAN KENDRA CHAS
 • maayaakka duQa saMklana koMd gaaorDvaaDI maao 9730731921
 • EaI svaamaI samaqa- duQa saMkxlana koMxd` imasaaLvastaI
 • rajaivar duQa saMkxlana koMxd` {pavaLo
 • RRRR`Ea`Irama pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa Qaanaaoro
 • RRRR`Ea`Irama pa`a sah duQa {tpaa saMsqaa Qaanaaoro
 • vaaGajaa[- sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.kxsabaa zaNao
 • Ea`I saaonaarisaQd sah.duQa saMsqaa mayaa-. laoMDvao icaMcaaLo
 • vaaGajaa[- sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.kxsabaa zaNao
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • sssd
 • kainafnaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa raGaaoihvaro
 • vaor]LI bau. sahkarI duQa {tpaadk saaosaayaTI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • BaOrvanaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa laaohsar
 • RREa`I BaOrvanaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa laaohsar
 • RREa`I BaOrvanaaqa sah duQa {tpaa saMsqaa laaohsar
 • sssd
 • iSava SaMkr sah duQa {tpaa saMsqaa GaaTiSarsa
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • [-Svar maihlaa sah duQa {tpaadkx saMsqaa GaaTiSarsa
 • sssd
 • maa{]laI sah duQa {tpaa saMsqaa Baaosao
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • sssd
 • ijajaamaataa sah duuuQa {tpaa maaDvao
 • sssd
 • kO saahobarava paa rajaLo sah duQa saMsqaa kasaar ipaMpaLgaava
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • maa{laI duQa saMklana koMd` sauDI-
 • maa{laI duQa saMklana koMd` sauDI-
 • jaya malhar sah duQa {tpaa saMsqaa saaomazaNao Kaud-
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • isadQanaaqa duQa saMsqaa hajaapaur
 • vaor]LI bau. sahkarI duQa {tpaadk saaosaayaTI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • jaaotaI-baa duQa saMkxlana koMd` paaMZrovaaDI
 • rajauroSvar duQa vyaavasaaiyak sahkarI saMsqaa
 • baID ijalha sah.
 • asasa
 • janasaovaa duuQa Autpaadk va paurvaTa sahkarI saMsq\aa mayaa-idta saMtaaoYavaaDI
 • Ea`Irama duQa saMkxlana koMMxd` yaoLIva taa. maaLiSarsa ija. saaolaapaUr
 • Ea`ISaOla maillakxajau-na duQa {tpaa. saMsqaa mayaa-. capaLgaava
 • iSAVA
 • paava-taI mahIlaa sah.duQa saMsqaa maalao
 • mayaur duQa sakMlana koMd` maaorgaMava
 • EaI isaQdnaaqa sah.duQa ]%pa saMsqaa mayaa-.varkTNao
 • iSava [nfxaoTok saaMgalaI
 • EaI isaQdnaaqa sah.duQa ]%pa saMsqaa mayaa-.varkTNao
 • inayaaoijata kainafnaaqa
 • ivajayaalaXmaI duQa saMkxlana koM d` naagaovaaDI
 • ivajayaalaXmaI duQa saMkxlana koM d` naagaovaaDI
 • BHAGWANBABA DUDH SANKALAN V SHITKARAN KENDRA CHAS
 • gdakdad
 • Ea`Irama duQa DoArI GaaOTI
 • EaI.mahadova dUQa vyaava saMsqaa mayaa-.baaolaaolaI
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo–maaorovaaDI
 • mahalaxmaI duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.inavaDo–maaorovaaDI
 • duQa saMkalana koMd` Kaanaapaur
 • &aanaoSvar maa{laI duQa saMsqaa
 • &aanaoSvar maa{laI duQa saMsqaa
 • SaotakrI DoArI fama- kasaariSarMbao
 • ¨É¼ÀÆîgÀÄ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¸À.¸ÀA.¤AiÀÄ«ÄvÀ.
 • iSava
 • QîĺÉƼÀ° ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀĪÀÄvÀ.
 • QîĺÉƼÀ° ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀĪÀÄvÀ.
 • saa[-rama dUQa {tpaa saMsqaa mayaa- navao vaDgaava
 • tauLjaaBavaanaI duQa {tpaa.sah.saMsqaa mayaa-. [TkxI
 • QîĺÉƼÀ° ºÁ.G.ªÀÄ.¸À.¸ÀAWÀ.¤AiÀĪÀÄvÀ.
 • EaIrama duQa saMklana koMd
 • SaItalaa DoArI baarD
 • ghskkfsfsf
 • Ea`I Kaamada duQa vyaava.sah.saMsqaa saataorIvaaDI
 • E `aI ibasalaisaQdoEvar duQa saMklana koMd` AcaknahLLI
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • vaarNaamaa[- maihlaa sah.duQa ]%pa.saMsqaa mayaa-.iSavapurI
 • sssd
 • * iSavakR]paa duQa saMk]lana k]oMd` jarMDI
 • Mmaa{laI duQa saMklana koMd` {cagaava
 • saudSa-na sah. duQa saMsqaa naaMdNaI.
 • E`aI kxRYNaa duQa saMkxlana koMxd` kxRYNaapaur
 • laaoknaotao duQa saMklana koMd` saaraoLo
 • vaarNaamaa[- maihlaa sah.duQa ]%pa.saMsqaa mayaa-.iSavapurI
 • duQa saMkalana koMd` hajaapaur
 • isaQdnaaqa duQa saMsqaa hajaapaur
 • Ea`I kRYNa maihlaa duQa vyaava.sah.saMsqaa baamaNakIvaaDI

Milk Union Client


Amul
Aarey Dairy
Gokul
Koyana
Warana
Shivamrut Dairy
Aaditya Dairy
Kisan
MRSDMM
Godavari Dairy
Swabhimani Dairy
Prabhat Dairy
Nandan Dairy
Krushna
Vasant Dairy
Navanath Dairy
Dattkrupa
Radhika Dairy
Samadhan Dairy
Datt Diry
Mauli Dairy
Thorat Dairy
Ajinkya Dairy
Devakinandan Dairy
Tulajabhavani Dairy
Saii Dairy
Sai Milk
Vita Products
Sunanda Dairy
Patil
Igloo Dairy
N Sai
Dudh Pandhari
REDCOW
Amrutsagar
Samarth
Hutatma
Shramik
Manjara
Devgiri
Nandani

Choose STIPL For Your Needs & Contact Us Today..!     Get Inquiry

Copyright 2018 © Shivinfotech All Rights Reserved

Website designed by Shivinfotech.