About Us

Dairy Client


 • mahatmaa
 • mahatmaa gaa. du.vya.sa.saM.ma.hMxgargaa
 • BaagyaEaI mahIlaa sah duQa saMsqaa mayaa-.imaTklavaaDI
 • oinasaga- Mmaihlaa duQa sMasqaa
 • AmaaogaisaQd duQa {tpaadk sah.saMsqaa mayaa-.ivaMcaur
 • kxO.SaaMtaabaa[- saavaMta sah. duQa saMsqaa
 • EaI paaMDurMga duQa saMklana maoMZapaur
 • Ea`imakx imalkx A^ND fuxD pa`aosaosaIMga [MDsT/I QaaMdrfxL bau`.
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • MBaOrvanaaqa duQa saMklana koMd` maaolao
 • Asara duQa DoArI
 • basavaoEvar imalk saPlaaya-sa jat
 • imara[ duQa saMklana gaupa DaoNagaava
 • saa[-d<a imalkx Aa^D imalkx pa`aoD\@Tsa TakxLI(A)
 • inayaaoijata kainafnaaQa sah duQa {tpaadk saMsqaa mayaa badgaI
 • Ea`I.ba`mhnaaqa sah.dUQa vyaava.saMsqaa mayaa-.maalao
 • AXaya duQa saMkxlana kxoMd` kuMDla (fxaTa)
 • AaoMkxar sah. duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saMgaovaaDI
 • Ea`Irama sah. duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. caLo
 • mahaQana fUDsa halaaoMDI
 • maaoryaa duQa saMklana koMd` maayanar faTa QaaoMDovaaDI
 • gaNaoSa duQa saMklana koMd maMdupa
 • maayaakka duQa saMklana koMd gaaorDvaaDI maao 9730731921 9850715586
 • E`aIrama ma. sahkxarI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. saaMgavaI naM.2
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI
 • EaI mahalaXmaI duQa DoArI
 • sarsvataaI DOArI
 • sauipa`yaa imalk Aa^D imalk pa`aoDkT Bauma
 • naraoDo ToD\-sa icaMcavaIhIro
 • naraoDo ToD\-sa icaMcavaIhIro
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • Ea`Irama duQa DoArI GaaOTI
 • baLIrajaa duQa DoArI
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • maaoryaa DoArI ibalaIMga fxma- saavaLvaaDI
 • SauBama duQa DoArI [MDsTIja AMjanapaur
 • Aasara DoArI Daonagaava
 • maaLI DoArI ramaapaUr
 • saagarkRpaa duQa saMklana koMd` ksabao iDga`ja
 • vaatsalya DoArI yavatamaaL
 • basavaoSvar duQa vya.sah. saMsqaa mayaa-.AmataRvaaDI
 • RE`aQda duQa saMklana koMd` yaoNaogaur
 • ivakasa duQa {tpaa maukxTI
 • hnaumaana sahkarI duQa ]%padk saMsqaa mayaa-.mamadapUr
 • ijajaa{}maataa maihlaa duQa saMkxlana kxoMd`
 • EaI dtta duQa saMklana koMd` itappaohLLI
 • mahatmaa gaa. du.vya.sa.saM.ma.hMxgargaa
 • isaQdI duQa saMkxlana koMd` saaonaigarI
 • E`````````````````````````````````aI ilaMganaaqa duQasaMsqaa kanaur bauaa
 • kxmalaa[- duQa saMkxlana koxMd` raoSaovaaDI
 • MMiSavapaava-taI dUQa {tpaadkx sah saMsqaa saalamauKa
 • Ea`IkRYNa dUQa sahkarI saMsqaa mayaa-idta GaaTa ipaMparI taa.AaYTI ija. baID
 • A 1
 • rajavaQa-na duQa DoArI
 • Rajvardhan Dudh Dairy
 • rajavaQa-na dUQa vyavasaayaIk sah.saMsqaa
 • SaMBaurajao dugQaalaya AagaLgaava
 • pafxullataa maihlaa sah. duQa saMsqaa mayaa-. idvaaNamaLa
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • iSavaa DoArI kuRr]Mda
 • AirhMta duQa DoArI Ajau-navaaD
 • sauya-pa`kxaSa dUQa saMkxlana koMxd` erMDaolaI
 • Hari Om Dairy
 • janataa duQa saMkxlana kxoMd`
 • kO.iksanarava paaTIla sah.duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-.vastaI saakuDI-.
 • Ea`I isaQdoSvar duQa DoArI Aarga
 • Ambai Dudh Sankalan & Vikri Kendra
 • vasaMta sava- saovaa sah. saaosaayaTI dugQaivaBaaga mHOsaaL
 • ufxhdfhj
 • vaatsalya DoArI yavatamaaL
 • hnauumaana sahkarI duQa {tpaadk saMMsqaa
 • raQaakxRYNa duQa saMklana va iSatakrNa koMd` icaMcapauur Kau.
 • Ea`Irama duQa saMkxlana koMd` kxrgaNaI
 • paaMDurMga sah duQa {tpaa.saMsqaa mayaa-. dovaDo
 • baLIrajaa duQa saMklana koMd`
 • iSava
 • SHIVRDFASFAASA
 • jaya sadgaur} duQa saMkxlana koMxd` Bauma
 • margaDo dUQa saMklana saMsqaa
 • Mmao. paaMDurMga kx`paa duQa saMklana kooMxd` {margaa
 • BaUimapau~a DoArI icaKalaI
 • Ea`Irama sahkarI duQa vyaavasaa[k saMsqaa mayaa-idta baanagao
 • kO. saaKarabaa[- duQaaLo ma.saMsqaa mayaa-. paDsaaLI
 • dugQaoEvar duQa saMklana maoMZapaur
 • jaya malhar dUQa saMsqaa maya-a.roDo.
 • kulasvaaimanaI BaOrIBavaanaI duQa {tpaa.saMsqaa
 • REa`I svaamaI samaqa- DoArI naaMdgaava 02552242436
 • EaI gaNaoSa duQa saMklana va ivak`I kond`.kvazo iparana
 • Ea`I saMta baaLumaamaa duQa saMklana koM d` paoz
 • Aaoma saa[- imalkx saoMTr paonnaur
 • kRxYNaamaa[- duQa saMklana koMd` faNa-ovaaDI
 • saMta &aanaoSvar sah. duQa saMsqaa ma. cavhaNavaaDI
 • BaOrvanaaqa sah. duQa saMsqaa mayaa-. fxulaicaMcaaolaI
 • saa[- duQa saMklana koMd` [MdaorI faTa
 • EaI. saMjaIvaa duQa ]%padk saMsqaa 9420781773
 • svaraMjalaI duQa saMsqaa
 • SaMkrrava [naamadar duQa saMsqaa mayaa-.maaNakxI
 • basavaoSvar DoArI imalksa\ DfLapaUr
 • i~amautaI- sahk arI duQa {tpaadk saMsqaa mayaa-. isaQdovaaDI 9764310040
 • EaI hnaumaana duQa saMkxlana koMxd` kxnaa-L
 • E`aI tauLjaaBavaanaI duQa DoArI
 • vaOYNavaI duQa vyaa.sah saMsqaa mayaa-.
 • vaOYNavaI duQa vyaa.sah.saMsqaa.mayaa-
 • EaI jao.ko.pavaar duQa saMklana koMd` gaaMQaInagar 9823898483
 • SaotakrI duQa saMklana koMd` ToMBaU

Milk Union Client


Amul
Aarey Dairy
Gokul
Koyana
Warana
Shivamrut Dairy
Aaditya Dairy
Kisan
MRSDMM
Godavari Dairy
Swabhimani Dairy
Prabhat Dairy
Nandan Dairy
Krushna
Vasant Dairy
Navanath Dairy
Dattkrupa
Radhika Dairy
Samadhan Dairy
Datt Diry
Mauli Dairy
Thorat Dairy
Ajinkya Dairy
Devakinandan Dairy
Tulajabhavani Dairy
Saii Dairy
Sai Milk
Vita Products
Sunanda Dairy
Patil
Igloo Dairy
N Sai
Dudh Pandhari
REDCOW
Amrutsagar
Samarth
Hutatma
Shramik
Manjara
Devgiri
Nandani

Choose STIPL For Your Needs & Contact Us Today..!     Get Inquiry

Copyright 2018 © Shivinfotech All Rights Reserved

Website designed by Shivinfotech.